COVID-19  Účetnictví 

Rada IASB vydala pokyny k aplikaci IFRS 9 při pandemii COVID-19

Rada pro mezinárodní účetní standardy (rada IASB) vydala dne 27. března 2020 dokument obsahující odpovědi na otázky ohledně použití IFRS 9 Finanční nástroje během období vyšší ekonomické nejistoty vyplývající z pandemie COVID-19.

Cílem tohoto dokumentu je podpořit konzistentní aplikaci požadavků obsažených ve standardech IFRS. Dokument se proto zaměřuje na požadavky standardu IFRS 9 Finanční nástroje, které jsou pro společnosti relevantní při posuzování dopadu pandemie na účtování o očekávaných úvěrových ztrátách, přičemž smyslem dokumentu není požadavky IFRS 9 jakkoliv měnit, odstraňovat nebo rozšiřovat.

Rada IASB uvedla, že účetní jednotky by neměly svou stávající metodologii týkající se očekávaných úvěrových ztrát nadále uplatňovat mechanicky. Například poskytnutí „splátkových prázdnin“ všem dlužníkům v rámci konkrétních tříd finančních nástrojů by nemělo automaticky vést k předpokladu, že u všech těchto nástrojů došlo k významnému zvýšení úvěrového rizika.

V souvislosti s významným zvýšením úvěrového rizika IFRS 9 vyžaduje, aby účetní jednotky posoudily změny týkající se rizika selhání po dobu očekávané doby trvání finančního nástroje. Posouzení významného zvýšení úvěrového rizika i ocenění očekávaných úvěrových ztrát musí vycházet z relevantních a podložených informací, které má účetní jednotka k dispozici, aniž by bylo nutné vynaložit nepřiměřené náklady nebo úsilí.

Účetní jednotky musí stanovit odhady na základě nejlepších dostupných informací o minulých událostech, současné situaci a s ohledem na ekonomické prognózy. Při posuzování budoucích podmínek je třeba zvážit dopady COVID-19 i významnou podporu poskytovanou na základě vládních opatření.

Podle rady IASB je v současné době značně obtížné přiměřeným a odpovídajícím způsobem posoudit dopady COVID-19 a související státní podpory. Změny ekonomických podmínek by však měly být zohledněny v makroekonomických scénářích, z nichž účetní jednotky vycházejí, i v jejich úsudcích. Pokud není možné dopady COVID-19 zohlednit v modelech, bude zapotřebí zvážit dodatečná opatření nebo úpravy. Současná situace se velmi rychle mění, proto je nutné vývoj událostí a nové informace i nadále sledovat.

Navzdory současné složité situaci vytvářející značnou míru nejistoty je možné poskytnout užitečné informace o očekávaných úvěrových ztrátách za předpokladu, že odhady očekávaných úvěrových ztrát budou vycházet z přiměřených a podložených informací a standard IFRS 9 nebude uplatňován mechanicky.

Rada IASB rovněž účetním jednotkám doporučuje zohlednit pokyny vydané regulačními orgány v oblasti cenných papírů (včetně Evropského orgánu pro bankovnictví [EBA], Evropské centrální banky [ECB] a úřadu ESMA) pro aplikaci IFRS 9 v současné situaci.

Výše uvedený dokument naleznete na webových stránkách rady IASB pod tímto odkazem.

COVID-19 IASB IFRS 9 dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right