Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravu IFRS 16

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila 22. září 2022 úpravy standardu IFRS 16 Závazky z leasingu při prodeji a zpětném leasingu. Úpravy objasňují, jak prodávající-nájemce následně oceňuje prodej a zpětný leasing, který splňuje požadavky standardu IFRS 15 pro zaúčtování jako prodej.

Kontext

Výbor pro interpretace IFRS obdržel návrh týkající se IFRS 16 Leasingy a prodeje a zpětného leasingu s variabilními platbami, které nezávisí na indexu nebo sazbě, a dospěl k závěru (se kterým IASB souhlasila), že by bylo vhodné upravit IFRS 16 tak, aby bylo upřesněno, jak by měl prodávající-nájemce aplikovat požadavky na následné ocenění podle IFRS 16 na závazek z leasingu, který vzniká při prodeji a zpětném leasingu.

Klíčové úpravy

Úpravy doplňují požadavky na následné ocenění prodeje a zpětného leasingu, který splňuje požadavky IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky na zaúčtování jako prodej aktiva.

Úpravy vyžadují, aby prodávající-nájemce stanovil „leasingové splátky“ nebo „revidované leasingové splátky“ tak, aby po datu zahájení nevykázal zisk nebo ztrátu související s právem k užívání, které si ponechal. Úpravy nemají vliv na zisk nebo ztrátu vykázanou prodávajícím-nájemcem v souvislosti s částečným nebo úplným ukončením leasingu.

Úpravy zahrnují také jeden pozměněný a jeden nový ilustrativní příklad.

Datum účinnosti

Úpravy jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2024 nebo po tomto datu. Dřívější aplikace je povolena.

Prodávající-nájemce aplikuje změny retrospektivně v souladu se standardem IAS 8 na prodej a zpětný leasing uzavřený po datu prvotní aplikace, které je stanoveno jako začátek ročního účetního období, v němž účetní jednotka poprvé aplikovala IFRS 16.

Více informací o úpravách naleznete v naší zprávě iGAAP in Focus ze září 2022.

Zdroje: www.iasplus.com, iGAAP in Focus ze září 2022
IFRS 16 IASB Leasing IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right