Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy IAS 12

Dne 7. května 2021 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IAS 12 Odložená daň související s aktivy a závazky vyplývajícími z jediné transakce, které objasňují, jak mají účetní jednotky účtovat o odložené dani u transakcí, jako jsou leasingy nebo závazky související s demontáží a odstraněním aktiva.

Situace

Standard IAS 12 Daně ze zisku stanovuje, jak má účetní jednotka účtovat o daních ze zisku, včetně odložené daně, která představuje daň splatnou nebo zpětně získatelnou v budoucnu.

U některých transakcí vyžadují standardy IFRS současné zaúčtování aktiva a závazku. V důsledku toho by IAS 12 mohl vyžadovat také zaúčtování zápočtu přechodných rozdílů. Před úpravami nebylo jasné, zda IAS 12 vyžaduje vykázání odložených daní u těchto přechodných rozdílů, nebo zda se aplikuje výjimka při prvotním vykázání. Výjimka jednotce zakazuje vykázat odložené daňové pohledávky a závazky při prvotním vykázání aktiva nebo závazku z transakce, která není podnikovou kombinací a neovlivňuje účetní ani zdanitelný zisk.

Změny

Rada IASB upravuje IAS 12 tak, aby umožnila další výjimku z výjimky při prvotním vykázání. Podle úprav účetní jednotka výjimku při prvotním vykázání neuplatní u transakcí, které vedou ke stejným zdanitelným a odečitatelným přechodným rozdílům.

V závislosti na příslušných právních předpisech mohou stejné zdanitelné a odečitatelné přechodné rozdíly vzniknout při prvotním vykázání aktiva nebo závazku v transakci, která není podnikovou kombinací a neovlivňuje účetní ani zdanitelný zisk. K tomu může dojít například při vykázání závazku z leasingu a příslušného aktiva z práva k užívání při aplikaci IFRS 16 Leasingy ke dni zahájení leasingu.

Na základě úprav standardu IAS 12 účetní jednotka související odloženou daňovou pohledávku nebo závazek vykázat musí, přičemž na vykázání případné odložené daňové pohledávky se vztahují kritéria zpětné získatelnosti dle IAS 12.

Rada IASB dále do IAS 12 přidává ilustrativní příklad, který vysvětluje, jak se úpravy budou používat.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Úpravy jsou účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo po tomto datu. Dřívější přijetí je povoleno.

Účetní jednotka úpravy aplikuje na transakce, k nimž došlo na začátku nebo po začátku nejdřívějšího vykazovaného srovnávacího období. K datu začátku nejdřívějšího vykazovaného srovnávacího období rovněž zaúčtuje odloženou daň u všech přechodných rozdílů týkajících se leasingů nebo závazků souvisejících s demontáží a odstraněním aktiva a zaúčtuje kumulativní dopad počáteční aplikace novelizace jako úpravu počátečního stavu nerozděleného zisku (případně jiné součásti vlastního kapitálu) k tomuto datu.

Zdroje: www.iasplus.com, IFRS in Focus z května 2021

IAS 12 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right