COVID-19  Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy IFRS 16 z důvodu pandemie COVID-19

Dne 28. května 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IFRS 16 s názvem Úlevy od nájemného v souvislosti s COVID-19. Úpravy poskytují nájemcům výjimku při posuzování, zda úlevy od nájemného v souvislosti s COVID-19 představují modifikaci leasingu.

Pandemie COVID-19 přiměla mnoho pronajímatelů poskytnout nájemcům úlevu v podobě odložení nebo osvobození od leasingových plateb, které by jinak byly splatné. V některých případech úlevy vycházejí z jednání mezi stranami, jejich poskytnutí však může zároveň prosazovat nebo vyžadovat vláda.

Standard IFRS 16 požaduje, aby nájemci vyhodnotili, zda změny leasingových smluv splňují definici modifikace leasingu uvedenou ve standardu. Pokud ano, nájemce přecení závazek z leasingu za použití revidované diskontní sazby. Rada IASB vyhodnotila, že by pro nájemce bylo v praxi hodně obtížné identifikovat, které úlevy od nájemného v souvislostí s COVID-19 splňují definici modifikace leasingu.

Aby nájemcům usnadnila účtování úlev od nájemného v souvislosti s COVID-19, rada IASB v dubnu 2020 navrhla úpravy IFRS 16, které byly nyní v rekordním čase dokončeny a vydány.

Praktické zjednodušení

Rada IASB upravila IFRS 16 přidáním praktického zjednodušení v následujícím znění:

Nájemce se může rozhodnout, že nebude posuzovat, zda úleva od nájemného v důsledku COVID-19 představuje modifikaci leasingu. Nájemce, který se takto rozhodne, účtuje o veškerých změnách leasingových plateb vyplývajících z úlev od nájemného v důsledku COVID-19 konzistentně s tím, jak by účtoval o změně podle IFRS 16, pokud by tato změna nepředstavovala modifikaci leasingu.

Praktické zjednodušení se vztahuje výhradně na úlevy od nájemného vzniklé v přímé souvislosti s pandemií COVID-19 a pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

  1. Změna leasingových plateb způsobí úpravu protihodnoty za leasing, která je ve stejné výši jako (příp. nižší než) protihodnota za leasing v době bezprostředně před změnou.
  2. Jakékoliv snížení leasingových plateb má dopad pouze na platby, které byly původně splatné června 2021 nebo dříve (úleva od nájemného by tuto podmínku splnila, pokud by vedla ke snížení leasingových plateb do 30. června 2021 a ke zvýšení leasingových plateb po 30. červnu 2021).
  3. Neexistuje žádná významná změna ostatních podmínek leasingu.

Pokud si nájemce zvolí možnost použít praktické zjednodušení, použije ho konzistentně pro všechny leasingové smlouvy s podobnými vlastnostmi a za podobných okolností.

Nájemci, kteří výjimku použijí, musí zveřejnit, že uplatňují praktické zjednodušení na všechny úlevy od nájemného, které splňují příslušné podmínky, nebo pokud ji nepoužijí pro všechny takové úlevy od nájemného, zveřejní informace o povaze smluv, pro které praktické zjednodušení použili. Nájemci také musí zveřejnit částku vykázanou ve výsledku hospodaření, aby zohlednili změny leasingových plateb, které vyplynuly z úlev od nájemného, pro něž nájemce použil praktické zjednodušení.

Změny

Pokud nájemce praktickou výjimku použije, měl by:

  • Prominutí leasingových splátek účtovat jako negativní variabilní leasingové platby. Nájemce by měl také odúčtovat tu část závazku z leasingu, která zanikla prominutím leasingových plateb.
  • Účtovat změnu leasingových plateb, která snižuje platby v jednom období, ale úměrně zvyšuje platby v jiném období (nemění se celková protihodnota za leasing, ale pouze načasování jednotlivých plateb), pokračujícím vykazováním úroku ze závazku a snižováním závazku z leasingu o platby poukázané pronajímateli.

Pokud jsou leasingové platby sníženy v jednom období, ale zvýšeny nižší částkou v pozdějším období (a celková protihodnota je tedy nižší), změna leasingových plateb zahrnuje jak prominutí plateb, tak odložené leasingové platby.

Závazek z leasingu vykázaný nájemcem, který uplatňuje praktické zjednodušení, by představoval současnou hodnotu budoucích leasingových plateb dlužných pronajímateli.

Přechodná ustanovení a datum účinnosti

Nájemci musí tyto úpravy IFRS 16 aplikovat retrospektivně a vykázat dopad prvotního použití úprav jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku (popř. jiné složky vlastního kapitálu) na počátku účetního období, v němž nájemce úpravy IFRS 16 použije poprvé.

V účetním období, kdy nájemce poprvé uplatní úpravu, nemusí zveřejňovat informace vyžadované podle odstavce 28(f) standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, tj. částku úpravy u každé ovlivněné řádkové položky nebo její vliv na zisk na akcii.

Nájemce použije úpravu pro roční účetní období začínající 1. června 2020 nebo později. Dřívější použití je povoleno, včetně účetních závěrek, které k 28. květnu 2020 nebyly schváleny k vydání.

I přes formulaci „roční účetní období“ je možné úpravu použít pro mezitímní účetní závěrky.

Konečné odsouhlasení této úpravy IFRS 16 pro použití v EU se v současné době očekává až ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí 2020.

Zdroj: www.iasplus.com, IFRS in Focus

COVID-19 Koronavirus IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right