Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy IFRS 3 týkající se definice podniku

Dne 22. října 2018 zveřejnila rada IASB „Definici podniku (úpravy IFRS 3)“ s cílem vyřešit obtíže, které účetním jednotkám způsobuje určování, zda nabyly podnik, nebo skupinu aktiv. Úpravy jsou účinné pro podnikové kombinace s datem akvizice na nebo po začátku prvního ročního účetního období začínajícího dne 1. ledna 2020 nebo po tomto datu. 

Situace
Prověrka po implementaci IFRS 3 Podnikové kombinace odhalila, že účetní jednotky mají potíže určit, zda nabyly podnik, nebo skupinu aktiv. Jelikož se účetní požadavky na goodwill, pořizovací náklady a odloženou daň při nabytí podniku a při nabytí skupiny aktiv liší, rada IASB se rozhodla vydat úzce zaměřené úpravy standardu, a vyřešit tak potíže, s nimiž se účetní jednotky při určování, zda nabyly podnik, nebo skupinu aktiv, potýkají.

Změny
Úpravy IFRS 3 Definice podniku představují pouze změny v příloze A Definice pojmů, v aplikační příručce a ilustrativních příkladech k IFRS 3.

Minimální požadavky pro splnění definice podniku
Úpravy vyjasňují, že ačkoli podniky běžně mají výstupy, pro označení integrovaného souboru aktivit a aktiv jako podniku nejsou výstupy vyžadovány. Aby však integrovaný soubor aktivit a aktiv splnil definici podniku, musí přinejmenším zahrnovat vstupy a podstatný proces, jež společně významně přispívají ke schopnosti vytvářet výstupy. Rada IASB zároveň vyjasňuje, že výstupy samy o osobě nejsou dostatečné k tomu, aby mohl být integrovaný soubor aktivit a aktiv považován za podnik. Účetní jednotka musí naopak prokázat, že nabyla jak vstupy, tak podstatný proces.

Rada IASB nahradila spojení „schopnost vytvářet výstupy“ formulací „schopnost přispívat k vytváření výstupů“, aby tak vyjasnila, že podnik může existovat, aniž by zahrnoval všechny vstupy a procesy potřebné k vytvoření výstupů.

Posouzení, zda je nabytý proces podstatný
Pro stanovení, zda je nabytý proces podstatný, platí různá kritéria v závislosti na tom, zda k datu akvizice existují výstupy. Byly přidány nové pokyny a ilustrativní příklady, které mají účetním jednotkám pomoci posoudit, zda byl nabyt podstatný proces.

Schopnost tržního subjektu nahradit chybějící prvky
Před úpravami standard IFRS 3 uváděl, že podnik nemusí zahrnovat veškeré vstupy nebo procesy, které prodávající používal pro provozování tohoto podniku, pokud jsou tržní subjekty schopny podnik nabýt a pokračovat v produkci výstupů například díky tomu, že podnik integrují se svými vstupy a procesy.

Rada IASB nyní toto znění odstranila, a jak je popsáno výše, místo toho se rozhodla zaměřit se na skutečnost, zda nabyté vstupy a nabyté podstatné procesy společně významně přispívají ke schopnosti vytvářet výstupy.

Užší definice výstupů
Pro zúžení definice výstupů IASB upravila definici podniku v příloze A IFRS 3 a definici výstupů v aplikační příručce k IFRS 3. Tyto úpravy se zaměřují na výstupy u zboží a služeb poskytovaných zákazníkům. Tím chce IASB dosáhnout konzistence s pojmem výstupů v IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.

Úpravy odstraňují z nových definic odkazy na výnosy ve formě nižších nákladů a dalších ekonomických přínosů poskytovaných přímo investorům nebo jiným vlastníkům, členům nebo účastníkům. Z pohledu IASB kritérium snížení nákladů při rozlišování mezi nabytím podniku a nabytím aktiv nepomůže. Řada případů nabytí aktiv, která nezahrnují podstatný proces, může být provedena s cílem snížit náklady.

Dobrovolný test pro identifikaci koncentrace reálné hodnoty
Rada IASB zavedla dobrovolný test, který poskytuje zjednodušené posouzení, zda nabytý soubor aktivit a aktiv není podnik (test koncentrace). Je-li výsledek testu koncentrace kladný, pak soubor aktivit a aktiv není podnik a další posouzení není třeba. Je-li výsledek testu záporný, účetní jednotka provede posouzení uvedené výše a určí, zda nabyté aktivity a aktiva jsou či nejsou podnikem.

Příklad provádění testu je uveden v ilustrativních příkladech, které tvoří přílohu k IFRS 3.

Spolupráce s radou FASB
Požadavky IFRS 3 a odpovídajících pravidel US GAAP (SFAS 141(R)) se značně podobají. Pokud jde o definici podniku, prověrka po implementaci SFAS 141(R) odhalila podobné problémy jako prověrka po implementaci IFRS 3. Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) v roce 2017 US GAAP upravila.

Ačkoli úpravy IFRS 3, které provedla IASB, vycházejí z podobných závěrů jako úpravy US GAAP, v určitých ohledech se liší. Rada IASB přesto očekává, že úpravy povedou ke konzistentnějšímu přístupu k použití definice podniku mezi účetními jednotkami, které uplatňují IFRS, a jednotkami, které vykazují podle US GAAP.

Datum účinnosti a požadavky v přechodném období
Úpravy jsou účinné pro podnikové kombinace s datem akvizice na nebo po začátku prvního ročního účetního období začínajícího 1. ledna 2020 nebo po tomto datu a pro nabytí aktiv, k nimž dojde na nebo po začátku tohoto období. Dřívější použití je povoleno.


Zdroj:

www.ifrs.org
www.iasplus.com

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Účetní novinky.

IFRS 3 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right