Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy standardů IAS 1 a IAS 8 týkající se definice významnosti

Dne 31. října zveřejnila rada IASB úpravy standardů IAS 1 a IAS 8 s názvem „Definice pojmu významný“ s cílem vyjasnit tento pojem a usnadnit společnostem provádění úsudků o významnosti.

Kontext
Projekt zaměřený na významnost vznikl jako součást iniciativy rady IASB o zveřejňování informací již v roce 2012. Návrh praktického prohlášení o významnosti byl zveřejněn 28. října 2015, ovšem později se ukázalo, že určité navrhované pokyny musí být závazné, aby měly požadovaný efekt. Z tohoto důvodu byl projekt rozdělen na část, která vyústila v praktické prohlášení, a na část, která měla směřovat k úpravám standardů IAS 1 a IAS 8. Konečné praktické prohlášení Provádění úsudků o významnosti bylo zveřejněno v září 2017, tedy ve stejnou dobu jako zveřejněný návrh ED/2017/6 Definice pojmu významný (navrhované úpravy IAS 1 a IAS 8), který nyní dostal svou konečnou podobu.

Změny a jejich zdůvodnění
Definice pojmu významný, což je v rámci standardů IFRS důležitý účetní koncept, společnostem pomáhá při rozhodování, zda mají být určité informace zahrnuty do účetní závěrky. Aktualizovaná definice upravuje standardy IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby.

Úpravy reagují na zjištění, že řada společností měla s použitím staré definice potíže při posuzování, zda jsou informace natolik významné, aby byly zveřejněny v účetní závěrce.

 • Stará definice pojmu „významný“: Opomenutí nebo chybná uvedení položek jsou významná, pokud by mohla jednotlivě nebo společně ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů přijímaná na základě účetní závěrky (IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky).
 • Nová definice pojmu „významný“: Informace jsou významné, pokud lze důvodně očekávat, že by jejich opomenutí, chybné uvedení nebo zastření mohlo ovlivnit rozhodnutí primárních uživatelů účetní závěrky pro obecné účely přijímaná na základě této účetní závěrky, která poskytuje finanční informace o konkrétní účetní jednotce.  

Je třeba si povšimnout tří nových aspektů aktualizované definice:

 • Zastření. Stávající definice se zaměřovala pouze na opomenutí nebo chybná uvedení informací, rada IASB však došla k závěru, že zastření významných informací informacemi, které lze opomenout, může mít podobný dopad. Ačkoli je pojem zastření v definici nový, ve standardu IAS 1 již použit byl (IAS 1.30A).
 • Lze důvodně očekávat, že „by mohlo ovlivnit“. Stávající definice obsahuje spojení „mohla by ovlivnit“ a rada IASB se domnívala, že by mohlo být chápáno tak, že je třeba předložit příliš mnoho informací, neboť téměř cokoli „by mohlo“ ovlivnit rozhodnutí některých uživatelů, i kdyby taková možnost byla mizivá.
 • Primární uživatelé. Stávající definice se odvolávala pouze na „uživatele“. Rada se opět obávala, že by toto označení mohlo být příliš obecné a mohlo by vyvolávat dojem, že je při rozhodování o tom, jaké informace zveřejnit, třeba zvážit veškeré možné uživatele účetní závěrky.

Během opakovaných debat věnovala rada IASB spoustu času diskusím o tom, co přestavuje zastírání informací. Úpravy kladou důraz především na pět způsobů zastírání významných informací:

 • je-li popis významné položky, transakce nebo jiné události neurčitý nebo nejasný,
 • jsou-li informace o významné položce, transakci nebo jiné události roztříštěné na různých místech účetní závěrky,
 • jsou-li odlišné položky, transakce nebo jiné události nesprávně agregovány,
 • Jsou-li podobné položky, transakce nebo jiné události nesprávně rozdělovány a
 • jsou-li významné informace skryty nevýznamnými informacemi natolik, že není jasné, které informace jsou významné.

Nová definice pojmu významný a doprovodné vysvětlující odstavce jsou uvedeny ve standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Definice pojmu významný v IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby byla nahrazena odkazem na IAS 1.

Datum účinnosti
Úpravy jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2020 nebo po tomto datu. Dřívější přijetí je povoleno.

Zdroj:
www.ifrs.org
www.iasplus.com

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Účetní novinky.

IAS 1 IAS 8 IASB IAS IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right