Daně  Právo 

Rozhodnutí Ústavního soudu v kontextu zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu

Ústavní soud zrušil některá ustanovení zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Ústavní soud na návrh skupiny 18 senátorů svým nálezem ze dne 27. listopadu 2018, sp. zn. Pl. ÚS 41/17, zrušil některá ustanovení zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu, která byla změněna novelizačním zákonem č. 222/2017 Sb.

Co se týče zákona o pobytu cizinců, Ústavní soud prohlásil za neústavní § 169r odst. 1 písm. j), dle kterého bylo možné zastavit správní řízení o povolení k pobytu, jestliže cizinec, který je rodinným příslušníkem občana České republiky, požádal o vydání povolení k přechodnému pobytu nebo k trvalému pobytu, přestože v době podání žádosti neměl oprávnění pobývat na území České republiky nebo mu již bylo na základě výjezdního příkazu přikázáno opustit území ČR. Smyslem tohoto ustanovení mělo být dle zákonodárce zefektivnění správního řízení, neboť vycestováním cizince bez pobytového oprávnění z území státu ztrácí pokračování v řízení o povolení k pobytu smysl. Stejně tak mělo být dle zákonodárce smyslem regulovat migraci, neboť cizinci měli tímto způsobem dosahovat krátkodobé možnosti pobytu.

Ústavní soud však zhodnotil, že v důsledku této změny byli cizinci de facto zbaveni možnosti soudního přezkumu toho, zda splnili podmínky pobytu, a ponecháno jim bylo pouze právo na soudní přezkum naplnění důvodů zastavení řízení. Ústavní soud tak shledal předmětné ustanovení zákona o pobytu cizinců v rozporu s čl. 36 odst. 1 a 2 a čl. 10 odst. 2 Listiny.

Ústavní soud dále zrušil § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců a § 46a odst. 9 a § 73 odst. 8 zákona o azylu. Dle těchto ustanovení platilo, že bylo-li ukončeno zajištění (detence) cizince nebo žadatele o udělení azylu, mohlo být zastaveno řízení o správní žalobě, neboť ukončení omezení (zbavení) osobní svobody naplňuje cíl sledovaný žalobou. V důsledku této úpravy byli cizinci a žadatelé o azyl zbaveni možnosti požadovat odškodnění od státu za nezákonné zbavení či omezení osobní svobody a možnosti požadovat provedení úplné kontroly zásahu do základních práv a svobod. Zejména s odkazem na bohatou judikaturu ESLP napadená ustanovení Ústavní soud zrušil zejména pro rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Zákon o pobytu cizinců a zákon o azylu Zákon o pobytu cizinců Ústavní soud dReport zpravodaj
Daně 

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním trhu. 

14. 6. 2019
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Právo 

Zásadní novinky v cenové regulaci zdravotnických prostředků: nový cenový předpis účinný již od 1. června 2019

Ve středu 29. května 2019 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách nový cenový předpis 1/2019/CAU ze dne 22. května 2019, o regulaci cen zdravotnických prostředků („cenový předpis“). Nový cenový předpis nahradí doposud platnou právní úpravu z roku 2012, a to s účinností již od 1. června 2019. Co nový cenový předpis přináší? Vybrané aspekty shrnujeme níže. 

4. 6. 2019