Účetnictví 

Rozhodnutí Výboru pro interpretace IFRS

Přinášíme dvě zajímavá konečná rozhodnutí vydaná Výborem pro interpretaci IFRS v roce 2022. První se týká odpuštění leasingových splátek ze strany pronajímatele, ve druhém se Výbor vyjádřil k otázce, zda je podle standardu IFRS 15 distributor softwarových licencí odpovědným subjektem, nebo zástupcem.

Výbor pro interpretace IFRS (Výbor) je interpretačním orgánem Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB), který s ní spolupracuje při podpoře uplatňování standardů IFRS.

Rozhodnutí (angl. agenda decision) jsou způsobem, jak se vyjádřit k tomu, proč není změna požadavku standardu IFRS či jeho interpretace nutná. Často obsahují vysvětlující informace, které mají poskytnout návod pro jednotné uplatňování standardů IFRS. Rada očekává, že účetní jednotky včas provedou změny účetních zásad, nejsou-li v souladu s rozhodnutím Výboru.

Odpuštění leasingových splátek ze strany pronajímatele

(IFRS 9 Finanční nástroje and IFRS 16 Leasingy)

Publikováno v říjnu 2022

Výbor obdržel žádost týkající se aplikace IFRS 9 a IFRS 16 pronajímatelem při účtování konkrétních úlev na nájemném. Jedná se o úlevu na nájemném, u níž jedinou změnu leasingové smlouvy představuje odpuštění leasingových splátek, které má nájemce podle této smlouvy zaplatit pronajímateli.

Popis skutečnosti

Žádost popisuje úlevu na nájemném, na které se pronajímatel a nájemce dohodli ke dni, kdy byla tato úleva na nájemném poskytnuta. Předmětná úleva na nájemném mění původní podmínky leasingové smlouvy, kterou pronajímatel klasifikuje podle IFRS 16 jako operativní leasing. Pronajímatel právně osvobozuje nájemce od povinnosti platit konkrétně určené leasingové splátky:

a) Některé z těchto leasingových splátek jsou smluvně splatné, ale nezaplacené částky. Odstavec AG9 IAS 32 uvádí, že „pronajímatel nepovažuje operativní leasing za finanční nástroj, s výjimkou jednotlivých plateb, které jsou v současné době splatné a které má nájemce zaplatit“. Pronajímatel proto tyto částky vykázal jako pohledávku z operativního leasingu. Při aplikaci odstavce 81 IFRS 16 pronajímatel rovněž vykázal tyto částky jako výnos.

b) Některé z těchto leasingových splátek zatím nejsou smluvně splatné.

V nájemní smlouvě nedošlo k žádným dalším změnám ani neprobíhají žádná další jednání mezi pronajímatelem a nájemcem, která by mohla účtování o úlevě na nájemném ovlivnit. Před datem poskytnutí úlevy na nájemném aplikuje pronajímatel na pohledávku z operativního leasingu model očekávaných úvěrových ztrát podle IFRS 9.

Dotaz

V žádosti byly uvedeny následující dotazy:

  1. jakým způsobem aplikuje pronajímatel model očekávaných úvěrových ztrát podle IFRS 9 na pohledávku z operativního leasingu před poskytnutím úlevy na nájemném, pokud očekává, že nájemci odpustí platby splatné podle leasingové smlouvy; a
  2. zda pronajímatel při účtování úlevy na nájemném aplikuje ustanovení standardu IFRS 9 týkající se odúčtování nebo ustanovení standardu IFRS 16, která upravují modifikaci leasingu.

Závěr Výboru

ad 1) Před poskytnutím úlevy na nájemném pronajímatel ocení očekávané úvěrové ztráty z pohledávky z operativního leasingu způsobem, který odráží „nezkreslenou a pravděpodobnostně váženou částku …“, „časovou hodnotu peněz“ a „přiměřené a doložitelné informace …“ (dle požadavků odstavce 5.5.17 IFRS 9). V rámci ocenění očekávaných úvěrových ztrát pronajímatel zohlední svá očekávání odpuštění leasingových splátek vykázaných jako součást této pohledávky.

ad 2) Pronajímatel účtuje o úlevě na nájemném popsané v žádosti k datu jejího poskytnutí za použití: (a) požadavků standardu IFRS 9 týkajících se odúčtování na odpuštěné leasingové splátky, které pronajímatel vykázal jako pohledávku z operativního leasingu, a (b) požadavků standardu IFRS 16 upravujících modifikaci leasingu na odpuštěné leasingové splátky, které pronajímatel nevykázal jako pohledávku z operativního leasingu.

Úplné znění tohoto rozhodnutí Výboru v angličtině naleznete zde.

Odpovědný subjekt versus zástupce: Distributor softwaru

(IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky)

Publikováno v květnu 2022

Dotaz

Je podle standardu IFRS 15 distributor softwarových licencí odpovědným subjektem (angl. principal), nebo zástupcem (angl. agent)?

Závěr Výboru

Výbor rozebírá příslušné požadavky standardu IFRS 15 na čtyřech stranách, na nichž konstatuje, že závěr o tom, zda je distributor odpovědným subjektem, nebo zástupcem, lze utvořit pouze na základě konkrétních skutečností a okolností, včetně podmínek příslušných smluv. Distributor by měl při celkovém posouzení, zda je odpovědným subjektem, nebo zástupcem, použít úsudek – a zároveň zvážit míru relevance ukazatelů pro posouzení držby standardních softwarových licencí před jejich převodem na zákazníka i míru, do jaké držbu licencí dokládají, a to v kontextu rámce a požadavků uvedených v odstavcích B34–B38 standardu IFRS 15 (kapitola Odpovědný subjekt versus zástupce).

Výbor dospěl k závěru, že zásady a požadavky standardu IFRS 15 poskytují distributorovi dostatečné podklady pro určení, zda – podle popisu skutečnosti popsaného v žádosti – je odpovědným subjektem, nebo zástupcem pro standardní softwarové licence poskytované zákazníkovi. Výbor se proto rozhodl nezařadit do svého pracovního plánu projekt na úpravu standardu.

Úplné znění tohoto rozhodnutí Výboru v angličtině naleznete zde.

Zdroje:  IFRIC Update September 2022, IFRIC Update April 2022
IFRS 16 IFRS 9 IFRS 15 IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right