Daně 

Rusko pozastavilo většinu článků daňových smluv se znepřátelenými státy, včetně ČR

V březnu letošního roku přišlo ruské ministerstvo financí a ruské ministerstvo zahraničí se společným návrhem na pozastavení platnosti smluv o zamezení dvojího zdanění se všemi tzv. znepřátelenými zeměmi. Následně se resorty obrátily na prezidenta Ruské federace s žádostí o vydání příslušného dekretu. K tomu došlo 8. srpna 2023, kdy prezident dekret podepsal. Téhož dne byl dekret č. 585 zveřejněn a vstoupil tím v platnost. Co to pro dotčené země včetně České republiky znamená?

Pozastavení se dotklo smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 38 nepřátelskými zeměmi, včetně členských států EU, USA, Japonska, Austrálie a Švýcarska. Současně byly pozastaveny pouze některé články smlouvy o zamezení dvojího zdanění, z nichž většina se týkala poskytnutí výhodnějších podmínek, než které vyplývají z ruských právních předpisů. Konkrétně se jedná například o články upravující zdanění úroků, podílů na zisku a licenčních poplatků.

Jak se dekret projeví v praxi?

Zejména tím, že výplata pasivních příjmů protistranám, tedy daňovým rezidentům tzv.  znepřátelených zemí, bude nyní zdaněna u zdroje podle sazeb stanovených daňovou legislativou Ruské federace bez dalšího možného snížení, tedy následovně:

  • dividendy: 15 %;
  • příjmy z mezinárodní dopravy: 10 %;
  • úroky, licenční poplatky a jiné druhy pasivních příjmů: 20 %.

Současně však zůstane i nadále v platnosti řada článků – mimo jiné články upravující:

  • osoby, na které se smlouva o zamezení dvojího zdanění vztahuje;
  • daně, na které se smlouva vztahuje;
  • postupy pro vyloučení dvojího zdanění (které by měly zachovat právo na odpočet daní zaplacených v zahraničí);
  • výměnu informací;
  • způsob provádění postupu vzájemné dohody.

Ustanovení dekretu dále ukládají vládě Ruské federace povinnost „zajistit přijetí opatření zaměřených na snížení negativního vlivu na ruskou ekonomiku“. V blízké budoucnosti se očekává návrh na provedení těchto změn. Již dříve například zástupci ruského ministerstva financí informovali, že některé výhody by mohly být zakotveny na úrovni daňové legislativy Ruské federace – například osvobození od srážkové daně z úroků placených nezávislým zahraničním bankám.

ČR čeká s reakcí na diplomatickou nótu

Co se tyká reakce České republiky na jednostranné pozastavení některých článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění ze strany Ruské federace, momentálně se čeká na oficiální diplomatickou nótu s podrobnostmi ze strany ministerstva zahraničí Ruské federace.

Tuto oblast pro vás budeme nadále monitorovat, protože pro subjekty, které mají příjmy se zdrojem na území Ruské federace, se velmi pravděpodobně bude zdaňování těchto příjmů měnit.

Dvojí zdanění Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right