Daně 

Sleva na pojistném za zkrácené úvazky byla uvedena do praxe

Dne 1. února nabyl účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., jenž zavádí 5% zvýhodnění sazby pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele u vybrané skupiny zaměstnanců, kteří z různých důvodů nemohou pracovat na plný úvazek. Poprvé tak zaměstnavatelé mohou sníženou sazbu pojistného ve výši 19,8 % použít při platbě odvodu za měsíc únor 2023.

Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, kteří:

a) jsou starší 55 let;

b) pečují o dítě mladší 10 let;

c) pečují o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby;

d) jsou studenty podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22a § 23 zákona o důchodovém pojištění;

e) v období 12 měsíců před měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci;

f) jsou osobami se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti;

g) jsou mladší 21 let.

Aby mohla být sleva na pojistném v daném kalendářním měsíci uplatněna, je vyžadováno splnění dalších podmínek, konkrétně:

 • v rámci bodů a) až f) musí zaměstnanec pracovat na částečný úvazek, nejméně na 8 a nejvýše na 30 hodin týdně;
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance nesmí v daném měsíci překročit 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 60 486 Kč pro rok 2023;
 • úhrn vyměřovacích základů připadající na 1 odpracovanou hodinu nesmí být vyšší než 1,15 % průměrné mzdy, tj. 463,726 Kč;
 • odpracovaná doba v měsíci nesmí přesáhnout 138 hodin;
 • podmínky pro zařazení do jedné z kategorií zaměstnanců, za které náleží sleva, musí být splněny po celou dobu trvání pracovního poměru v kalendářním měsíci;
 • na zaměstnance, na nějž je uplatňována sleva na pojistném, není zároveň čerpán příspěvek v době částečné práce.

Jak postupovat při uplatňování slevy

Slevu na pojistném za téhož zaměstnance může uplatnit pouze jeden zaměstnavatel. V případě, že má zaměstnanec více pracovních poměrů, kde jsou splněny podmínky pro uplatnění slevy, uplatňuje si slevu ten zaměstnavatel, který se ke slevě přihlásil jako první prostřednictvím podání tiskopisu Oznámení o záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. V případě podání více záměrů je rozhodným okamžikem čas doručení tiskopisu na ČSSZ. Pokud má zaměstnanec více zkrácených úvazků u téhož zaměstnavatele, doby se sčítají, a to bez ohledu na to, zda je zaměstnanec ze všech poměrů účasten nemocenského pojištění (např. při zaměstnání malého rozsahu). Zaměstnavatel si pak může určit, z kterého zaměstnání slevu na zaměstnance uplatní.

Slevu na pojistné uplatňuje zaměstnavatel podáním tiskopisu Přehled o výši pojistného, na kterém nově uvádí počet zaměstnanců a úhrn vyměřovacích základů, z nichž je sleva vypočtena. Tiskopis je dále rozšířen o jmenný seznam zaměstnanců, za které je sleva uplatněna. U každého zaměstnance se uvede důvod pro uplatnění slevy a rozsah kratší pracovní doby.

Jednou z podmínek pro uplatnění slevy je dodržení zákonných termínů. Zde platí, že Oznámení záměru je možné podat nejdříve 1 měsíc před dnem, od kterého bude sleva za konkrétního zaměstnance uplatňována, ne však dříve než dnem podání Oznámení o nástupu do zaměstnání. Záměr lze oznámit nejpozději do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, ne však později než dnem podání Přehledu o výši pojistného.

V souvislosti s uplatňováním slevy jsou zaměstnavateli dány povinnosti nejen vůči ČSSZ, ale také vůči dotčeným zaměstnancům. Zaměstnavatel je povinen:

 • písemně informovat zaměstnance o tom, že za něho hodlá uplatnit slevu na pojistném, vč. uvedení důvodu pro její uplatnění;
 • informovat zaměstnance, jaké jsou jeho povinnosti v souvislosti s prokazováním nároku na slevu vůči zaměstnavateli;
 • poučit zaměstnance o důsledcích, které vyplývají z případného nesplnění jeho povinnosti vůči zaměstnavateli.

Dokumenty opravňující k čerpání slevy má zaměstnavatel povinnost archivovat po dobu 10 let.

Vzhledem k nejednotnosti výkladů jednotlivých podmínek je aktuálně očekávána novela, která by měla přinést legislativní zpřesnění některých problematických ustanovení zákona, jako je například výčet překážek v práci, které jsou považovány za odpracovanou dobu pro účely posouzení nároku na slevu.

Sociální zabezpečení Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right