Daně 

Slovensko: Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti platí i pro fyzické osoby

S účinností od 1. ledna 2022 bude na Slovensku rozšířena legislativní úprava pravidel pro ovládané zahraniční společnosti (Controlled Foreign Company), tzv. CFC pravidla, i na fyzické osoby. Mělo by tak dojít ke zdanění podílů na zisku zahraničních ovládaných společností již ve chvíli jejich potenciálního nároku poplatníka (pozn. „daňovníka“ v kontextu slovenské legislativy), nikoliv až při jejich vyplacení. Pravidla se poprvé použijí při podání daňového přiznání za rok 2022.

Záměrem těchto opatření je předcházet agresivnímu daňovému plánování a omezení odklonění příjmů do zahraničí, a to zejména do zemí s nízkým nebo žádným daňovým zatížením (tzv. daňových rájů). Příkladem takové činnosti je přesunutí příjmů do zahraničních schránkových společností, které jsou přímo či nepřímo vedené slovenskými fyzickými osobami, a to např. přesměrováním fakturace za služby reálně provedené na Slovensku nebo přesunem právního vlastnictví aktiv, která generují příjem.

Nová pravidla se aplikují v případě, že fyzická osoba (rezident Slovenska) sama nebo společně se závislými osobami vykonává skutečnou kontrolu nebo má v ovládané zahraniční společnosti účast vyšší než 10 %. Zároveň se pravidla aplikují v případě, kdy je ovládaná zahraniční společnost daňovým rezidentem nespolupracujícího státu z pohledu slovenské legislativy nebo pokud je efektivní zdanění společnosti nižší než 10 %.

Pokud má fyzická osoba účast na ovládané zahraniční společnosti, základem pro přiřazení částky příjmu je výsledek hospodaření ovládané zahraniční společnosti snížený o prokazatelně zaplacenou daň z příjmů právnické osoby nebo obdobnou daň v zahraničí v rozsahu, v jakém by měl nárok na vyplacení podílů na zisku (dividend). Zjednodušeně řečeno, jde o takovou část výsledku hospodaření ovládané zahraniční společnosti, která by potenciálně mohla být rozdělena mezi vlastníky jako podíl na zisku. Pokud jde o subjekt, na němž nemá poplatník majetkovou účast, ale vykonává skutečnou kontrolu nad tímto subjektem, přiřadí se částka příjmu podle výše skutečné kontroly.

Existují tři výjimky z uplatnění CFC pravidel pro fyzické osoby:

  1. Přiřaditelné příjmy fyzické osoby nepřekračují 100 tisíc eur;
  2. CFC pravidla aplikuje již právnická osoba; nebo
  3. právnická osoba je z členského státu EU nebo EHP, přičemž je prokazatelné, že příjmů dosahuje skutečnou ekonomickou činností.

Přísnější pravidla jsou tedy aplikována pro společnosti zřízené v tzv. nespolupracujících státech. Na přiřazený dosud nevyplacený příjem se proto uplatní sazby ve výši 35 % pro společnosti usazené v nespolupracujících státech a 25 % pro ostatní společnosti. Nastavená pravidla tak budou nutit ovládanou zahraniční společnost podíly na zisku skutečně vyplatit, aby si fyzická osoba mohla následně započíst daň již vybranou z těchto přiřazených podílů na zisku.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021