Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [březen 2021]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 15. března 2021.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 23. březnu 2021 následující dokumenty rady IASB:

Standardy

  • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017); včetně úprav standardu IFRS 17 (vydáno v červnu 2020)

Úpravy

  • Úpravy standardu IFRS 3 Odkaz na Koncepční rámec (vydáno v květnu 2020)
  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé a Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé – odložení data účinnosti (vydáno v lednu 2020 a v červenci 2020)
  • Úpravy standardu IAS 1 a stanovisko IFRS č. 2 Zveřejňování účetních pravidel (vydáno v únoru 2021)
  • Úpravy standardu IAS 8 Definice účetních odhadů (vydáno v únoru 2021)
  • Úpravy standardu IAS 16 Příjmy před zamýšleným použitím (vydáno v květnu 2020)
  • Úpravy standardu IAS 37 Nevýhodné smlouvy – náklady na splnění smlouvy (vydáno v květnu 2020)
  • Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2018–2020 (vydáno v květnu 2020)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Rada IASB dokončila úpravy standardu IAS 1 a stanoviska k aplikaci IFRS v oblasti významnosti (materiality)

Dne 12. února 2021 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a Stanoviska k aplikaci IFRS č. 2: Úsudky o významnosti (materialitě) pod názvem Zveřejňování účetních pravidel. Úpravy mají osobám sestavujícím účetní závěrku pomoci rozhodnout, jaká účetní pravidla v ní zveřejnit. Jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později. 

19. 3. 2021