Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [listopad 2021]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 23. listopadu 2021.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 24. listopadu 2021 následující dokumenty rady IASB:

Úpravy

  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé a Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé – odložení data účinnosti (vydáno v lednu 2020 a v červenci 2020)
  • Úpravy standardu IAS 1 a stanovisko IFRS č. 2 Zveřejňování účetních pravidel (vydáno v únoru 2021)
  • Úpravy standardu IAS 8 Definice účetních odhadů (vydáno v únoru 2021)
  • Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň související s aktivy a závazky vyplývajícími z jediné transakce (vydáno v květnu 2021)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

IASB IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Sankce za špatně vedené účetnictví a jejich prekluzivní lhůty

V případě, že účetní jednotka neplní své povinnosti podle zákona o účetnictví, hrozí jí za takový přestupek pokuta. Sankce se nejčastěji odvíjí od hodnoty aktiv s tím, že mohou dosahovat až výše 3 % nebo 6 % aktiv, a to dle typu přestupku. Z naší praxe bývá nejčastějším typem přestupku například to, že účetní jednotka nezveřejní svou účetní závěrku ve sbírce listin u rejstříkového soudu. Každopádně, pokud finanční úřad takové pochybení objeví, potom je zmíněná částka pokuty vypočtená z hodnoty aktiv maximální možnou hranicí a správce daně tak může uložit a často i ukládá částku nižší. 

23. 11. 2021
Účetnictví 

Jak správně zpracovat zprávu o vztazích?

S koncem finančního roku nečeká na statutární orgány a týmy z finančních oddělení „pouze“ sestavení účetní závěrky, ale musí zůstat dostatek sil i na přípravu výroční zprávy a zprávy o vztazích. Právě zpráva o vztazích musí být statutárním orgánem společnosti vypracována do tří měsíců od konce účetního období a s ohledem na náročnost závěrkových operací nezbývá často prostor na zamyšlení se, zda zpráva o vztazích plní svůj zákonodárcem zamýšlený účel. 

22. 11. 2021