Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [červenec 2019]

Česká obchodní inspekce dala nahlédnout do svého rozhodování o udělení pokut v prvních třech měsících tohoto roku. Na co se zaměřila? Na podzim se uskuteční jedna z významných konferencí v oblasti obchodování přes internet. Soudní dvůr EU se vyjádřil k otázce, zda je nutné uvádět telefonický kontakt na podnikatele při komunikaci se spotřebiteli.

Čtvrtletní zpráva ČOI

Česká obchodní inspekce zveřejnila tiskovou zprávu shrnující výsledky provedených šetření za první kvartál roku 2019. V prvním kvartálu vykonala Česká obchodní inspekce celkem 293 kontrol, kdy porušení právních předpisů zjistila ve více než dvou stech případech, tj. více než u dvou třetin kontrolovaných obchodů. Pravomocně uložila pokuty v celkové výši 1 787 000 Kč.

Nejčastěji byla identifikována na straně prodávajících porušení zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající zejména podávali nepravdivé informace o výrobku, případně takové informace, které zákazníka mohly uvést v omyl o výrobku. V dalších případech prodávající porušili svoji povinnost dostatečně informovat zákazníky o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace nebo zákazníky žádným způsobem neinformovali o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Podnikatelé nemusí zveřejňovat zákazníkům svá telefonní čísla

Soudní dvůr EU rozhodl, že obchodník – podnikatel dle unijního práva není povinen za všech okolností sdělit spotřebiteli při uzavírání smluv na dálku či mimo obchodní prostory své telefonní číslo.

V rámci soudního sporu při poskytování služeb na internetu vzešla v Německu zajímavá otázka týkající se poskytování kontaktních údajů podnikatelů při prodeji prostřednictvím internetového obchodu. V tomto konkrétním případě se jednalo o spor mezi Spolkovým svazem spotřebitelských center a sdružení a internetovým gigantem, společností Amazon. Německý soud se v rámci řízení o předběžné otázce dotázal Soudního dvora EU, zda evropská směrnice o právech spotřebitelů brání tomu, aby německý zákon uložil obchodníkovi povinnost vždy a za všech okolností spotřebiteli sdělit před uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory své telefonní číslo, případně zda může obchodník použít jiné komunikační prostředky, např. systém pro výměnu rychlých zpráv (chat) nebo systém zpětného volání.

SDEU vyložil dotčené evropské právní normy tak, že směrnice takové vnitrostátní úpravě brání a neukládají obchodníkovi, aby za všech okolností zřídil telefonní nebo faxovou linku nebo založil novou e-mailovou adresu pro komunikaci se spotřebiteli. Směrnice vyžaduje, aby obchodník zákazníkovi sdělil telefonní či faxové číslo nebo e-mailovou adresu pouze v případech, kdy jimi obchodník disponuje. Obchodník je dle evropské úpravy povinen spotřebiteli dát k dispozici takový komunikační prostředek, který umožní spotřebiteli obchodníka urychleně kontaktovat a dále s ním jednoduše komunikovat, tedy takový komunikační prostředek zaručující přímou a efektivní komunikaci mezi stranami.

Katalog komunikačních prostředků uvedený v předmětné směrnici nelze dle názoru SDEU vykládat jako úplný. Obchodník tedy může spotřebiteli poskytnout i jiný komunikační prostředek, např. elektronický kontaktní formulář, systémy výměny rychlých zpráv nebo zpětného volání, pokud právě ty umožňují přímou a efektivní komunikaci mezi obchodníkem a spotřebitelem a pokud jsou dostupné v jasné a srozumitelné formě. Zda jsou v konkrétním případě tyto podmínky pro komunikační prostředek naplněny, by měly posuzovat zejména příslušné vnitrostátní soudy.

Dle našeho názoru český občanský zákoník v současném znění výše uvedený závěr Soudního dvora EU reflektuje. Spornou se z tohoto hlediska může jevit připravovaná novela občanského zákoníku. Bude-li přijata v navrhovaném znění, mohla by být v rozporu s výše uvedeným závěrem.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Česká obchodní inspekce Kontaktní údaje Komunikační prostředky TechLaw zpravodaj
Nemovitosti  Právo 

Právní rizika při nabývání nemovitostí

V posledních letech jsme v České republice zažívali stálý růst cen nemovitostí, a to zejména bytů a budov pro komerční využití, jako jsou kanceláře nebo obchodní prostory. Díky tomu pak realitní trh v současnosti skýtá ideální podmínky pro prodávající. Pro kupující z tohoto stavu naopak plyne slabší pozice, a to zejména co do vyjednávající síly a možností ovlivnit podobu transakce. Zjednodušeně řečeno, kupující si nemohou příliš diktovat, protože vhodných nabídek není mnoho. Obvykle naopak existuje více zájemců. Výše uvedené okolnosti pak vyvíjí na realitní investory tlak v tom směru, aby kromě jiných parametrů transakce rovněž polevili na obezřetnosti ohledně řádného ošetření možných právních rizik spojených s nabývanou nemovitostí. Takový ústupek na opatrnosti ohledně právních rizik však v žádném případě nemůžeme doporučit. 

15. 10. 2019