Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo a nové technologie [červenec 2019]

Soud v první instanci rozhodl, že zobrazením upravené fotografie na poštovních známkách nedošlo k zásahu do osobnostních práv běžkyně Hejnové. V platnost vstoupilo nařízení omezující ochranu některých léčiv, předpisy upravující provoz dronů a akt o kybernetické bezpečnosti. Byla také přijata směrnice umožňující zakládání společností online a byla vydána doporučení pro důvěryhodnou umělou inteligenci.

Soud nepřiznal běžkyni Hejnové odškodnění za zobrazení na poštovních známkách

Běžkyně Zuzana Hejnová podala žalobu na Českou poštu za to, že bez jejího svolení použila jako vzor pro poštovní známku vydanou u příležitosti Olympiády v Riu de Janeiru její fotografii. Hejnová požadovala po České poště 900 tisíc korun jako bezdůvodné obohacení a dalších 150 tisíc korun za nemajetkovou újmu. Postoj České pošty byl takový, že na známce je pouze fiktivní postava, jelikož Malíř Milan Jaroš fotografii Hejnové upravil pozměněním obličeje a změnou postavení pravé ruky. Jiné důkazy, jako výsledky ankety a znalecké posudky, však napovídali tomu, že Hejnová byla na známkách rozpoznatelná. Dle prvoinstančního rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 však k zásahu do osobnostních práv Hejnové nedošlo.

Při žádosti o ochrannou známku USA bude povinné zastoupení americkým advokátem

Americký patentový a známkový úřad (USPTO) představil nové pravidlo, na základě kterého budou muset být všichni zahraniční žadatelé o udělení ochranné známky ve Spojených státech povinně zastoupeni americkým advokátem. USPTO pravidlo zavádí v reakci na množství podvodných přihlášek, které mu jsou podávány. Povinné zastoupení bude vyžadováno počínaje 3. srpnem 2019. Podnikatelé, kteří plánují se svými produkty a službami expandovat do Spojených států, se po tomto datu mohou obracet na Deloitte Legal, jelikož u nás působí i známkoví advokáti s americkou licencí.

Přijata směrnice o zakládání společností online

V červnu byla přijata směrnice o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Směrnice ukládá členským státům, aby zajistily zakládání společností online a zpřístupnily navrhovatelům vzory příslušné dokumentace. Je na státech, jakým způsobem stanoví pravidla pro ověřování totožnosti navrhovatelů. V úvahu přichází například použití občanských průkazů s čipem nebo videokonference. Pokud fyzické osoby použijí připravené vzory, směrnice ukládá, aby společnosti byly založeny do pěti dnů od podání bezvadného návrhu a zaplacení příslušného poplatku, v ostatních případech do deseti dnů. Státy také musí stanovit pravidla týkající se vyloučení člena statutárního orgánu z funkce za účelem sdílení těchto informací mezi členskými státy. Předpis dále vyžaduje, aby společnosti mohly zakládat zahraniční pobočky taktéž plně online. Národní předpisy provádějící tuto směrnici musí být účinné k 21. srpnu 2021. Z objektivních důvodů může být tato lhůta prodloužena až o jeden rok.

Vydané doporučení pro důvěryhodnou AI – High Level Experts

Expertní skupina předložila Evropské komisi seznam 33 doporučení, které dle skupiny povedou k  tomu, že umělá inteligence bude mít zásadní místo v životě občanů, podniků, správních orgánů a ovlivní i akademické kruhy. Cílem je zajistit ochranu jednotlivců i celé společnosti před újmou, která by jim mohla z využití umělé inteligence vzniknout, mj. poskytnutím nezbytných dovedností umožňujících jednotlivcům umělou inteligenci efektivně využívat. Doporučení směřují i k zajištění jednotného evropského trhu pro důvěryhodnou AI.

Nová evropská regulace dronů

V červnovém Úředním věstníku Evropské unie bylo publikováno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí (později byla zveřejněna jeho oprava) spolu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel. Cílem je sjednocení pravidel pro bezpilotní letadla v celé EU. Delegované nařízení upravuje výrobu dronů a jejich dodávání na trh EU. Prováděcí nařízení definuje způsoby provozování dronů. Zavedeny jsou tři základní kategorie provozu (otevřená, specifická, certifikovaná).

Hlavní změny, které nařížení o bezpilotních systémech, o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí a o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel přináší:

  • povinnost výrobců (případně distributorů) označit prodávané drony identifikačním štítkem třídy dronu;
  • povinná registrace téměř všech provozovatelů dronů;
  • při registraci v jednom členském státě EU získá provozovatel registrační číslo platné v celé EU;
  • minimální věk dálkově řídícího pilota je 16 let (věk může být u některých dronů snížen).

Obě nařízení vstoupila v platnost 1. července 2019, od kdy plyne roční období pro implementaci nových pravidel všemi členskými státy EU. Novela příslušných českých předpisů připravovaná ministerstvem dopravy by měla být do konce letošního roku odeslána k projednání vládě. Prováděcí nařízení 2019/947 se (s výjimkou jednoho ustanovení) použije od 1. července 2020.

Přečtěte si, jak zmíněné předpisy komentovala EASA (European Aviation Safety Agency, Evropská agentura pro bezpečnost letectví) a tuzemský Úřad pro civilní letectví.

V EU začal platit akt o kybernetické bezpečnosti

27. června 2019 začalo v Evropské unii platit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 o agentuře ENISA, o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 zjednodušeně nazývané akt o kybernetické bezpečnosti.

O přijetí tohoto nařízení jsme  již informovali v dubnovém zpravodaji. Na nejčastější otázky týkající se kybernetické bezpečnosti v EU v souvislosti se vstupem aktu v platnost odpovídala na svých stránkách Evropská komise.

Tento akt poprvé zavádí celounijní pravidla, technické požadavky, normy a procesy kyberneticko-bezpečnostní certifikace produktů, postupů a služeb. Nařízení zároveň uděluje nový trvalý mandát Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

IP/IT právo TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right