Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo a nové technologie [únor 2019]

Jedním z hlavních témat IP/IT oblasti je i nadále rekodifikace autorského práva na jednotném digitálním trhu, jehož nyní již schválené paragrafové znění je připraveno pro finální volbu v evropském parlamentu. Na poli ochranných známek pak vešla v účinnost novela zákona o ochranných známkách a překvapilo i rozhodnutí, kterým v Evropě společnost McDonald’s přišla o svou ochrannou známku na označení Big Mac. V oblasti umělé inteligence došlo k vydání vodítek Radou Evropy, tentokrát ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

Novela zákona o ochranných známkách (Zákon č. 286/2018 Sb.)

V lednu nabyla účinnosti rozsáhlá novela známkového zákona. Úřad průmyslového vlastnictví nově nebude zkoumat, zda zapisovaná označení jsou shodná nebo zaměnitelná s již zapsanými známkami. Pokud vlastník starší ochranné známky nepodá do tří měsíců od zveřejnění přihlášky konfliktní známky námitky, budou zapsána obě označení. Překážkou zápisu není ani nedostatek dobré víry.

Je tak na vlastnících známek, aby pravidelně monitorovali nové přihlášky zveřejňované ve věstníku ÚPV. Po vzoru ochranné známky EU také odpadl požadavek na grafické znázornění známek. Je tedy možné zapsat i netradiční známky: zvukové, holografické, multimediální a další. Novela klade větší důraz na to, aby zapsané známky byly skutečně používány v obchodu. Zavádí se také známky certifikační a další změny.

Úplné znění aktuálního znění zákona o ochranných známkách je dostupné na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Nový vývoj na poli rekodifikace autorského práva na jednotném digitálním trhu

Ve vztahu k reformě autorského práva probíhal leden 2019 ve znamení legislativního trialogu (jednání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Radou EU) a hledání kompromisního řešení k návrhům některých členských států.

Trialog byl úspěšně završen dne až dne 13. února 2019, kdy byla přijata finální verze textu návrhu směrnice. Tato bude europoslancům předložena k hlasování v období od 25. března do 18. dubna 2019. Stále však není jisté, zda bude návrh stávajícím parlamentem do konce jeho funkčního období akceptován. Pokud k tomu dojde, budou mít členské země EU dva roky na implementaci nových pravidel do svých domácích předpisů.

Text návrhu pravidel, která mají mj. posílit postavení tvůrců vůči technologickým gigantům typu Google a Facebook, nakonec obsahuje kontroverzní články 11 a 13.

Dokument se dotýká např. zpravodajských úryvků, jejichž přebírání má být zpoplatněno, nebudou-li „velmi krátké“. Co přesně se rozumí „velmi krátkým úryvkem“ přitom není vymezeno.

Novinkou je i výjimka ze zamýšlené povinnosti provozovatelů webů preventivně monitorovat všechen nahrávaný obsah určená začínajícím platformám, jejichž služba je na trhu dostupná méně než tří roky a zároveň mají roční obrat do deseti milionů eur.

Další informace se dozvíte z tiskové zprávy Evropské komise.

Společnost McDonald’s přišla v Evropě o svou ochrannou známku „Big Mac“

McDonald’s byla na návrh jeho irského rivala Supermac’s zrušena evropská ochranná známka „Big Mac“, a to pro všechny zapsané třídy výrobků a služeb. McDonald’s o svou známku přišel, jelikož dostatečně neprokázal její řádné užívání. Z rozhodnutí EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) plyne, že v obdobných případech je důležité prokázat konkrétní případy, kdy zboží bylo nabízeno nebo prodáváno zákazníkům, a nikoliv jen odkazovat na to, že nabídka existuje. Větší důraz na skutečné užívání ochranných známek v obchodu klade po aktuální novelizaci i český zákon.

Podrobné odůvodnění rozhodnutí EUIPO v kauze Big Mac je dostupné v databázi EUIPO.

Vodítka Rady Evropy pro umělou inteligenci a ochranu osobních údajů

Poradní výbor Rady Evropy k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat vydal pokyny pro umělou inteligenci a ochranu osobních údajů.

Obecně by měl být vývoj umělé inteligence postaven na principech vyplývající z Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, tj. na principu zákonnosti, přiměřenosti, zpracování za určitým účelem, časové omezenosti zpracování, aktualizace údajů a odpovědnosti za zpracování. Dodržování těchto principů je podstatné zejména v případech, kdy je umělá inteligence používána v rozhodovacích procesech.

Vývojáři a provozovatelé umělé inteligence by měli přijmout opatření, která chrání principy a hodnoty zakotvené v Úmluvě a zajistit jejich dodržování. Zákonodárci by měli respektovat výše uvedené principy a hodnoty a určit dozorující orgán nad touto oblastí.

Obsah vodítek je dostupný na webových stránkách Rady Evropy.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

IP/IT právo TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right