Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo a nové technologie [září 2019]

Konec léta a první podzimní dny byly bohaté na významná rozhodnutí a další události v oblasti duševního vlastnictví. Soudní dvůr EU se ve dvou řízeních o předběžné otázce zabýval možností vlastníka ochranné známky EU domáhat se svých práv ve státě, kde došlo k jejich porušení, a také tzv. zpravodajskou licencí k autorským dílům. Dále evropský úřad rozhodl o částečné neplatnosti ochranné známky MONOPOLY, Francie z části transponovala copyrightovou směrnici a Světová organizace duševního vlastnictví začala rozhodovat spory ohledně čínských domén.

Ochranná známka EU: soudní příslušnost při porušení práv v on-line reklamě

Soudní dvůr Evropské unie dne 5. září 2019 v řízení o předběžné otázce C‑172/18 (AMS Neve Ltd proti Heritage Audio SL) vyložil ustanovení o mezinárodní soudní pravomoci (článek 97 odstavec 5) nařízení 207/2009 o ochranné známce Společenství (nahrazeno nařízením 2017/1001 o ochranné známce EU), čímž upřesnil možnost vést řízení související s porušením práv z ochranné známky EU před soudy členského státu, na jehož území hrozí porušení nebo k němu již došlo.

Rozhodnutí soudu

„Majitel ochranné známky EU, který se považuje za poškozeného tím, že třetí osoba užívá bez jeho souhlasu označení totožné s touto ochrannou známkou v reklamách a nabídkách k prodeji zobrazovaných elektronickými prostředky pro výrobky totožné s těmi nebo podobné těm, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, může podat žalobu pro porušení práv z duševního vlastnictví proti této třetí osobě u soudu pro ochranné známky EU členského státu, na jehož území se nacházejí spotřebitelé nebo podnikatelé, kterým jsou tyto reklamy nebo nabídky k prodeji určeny, a to navzdory tomu, že uvedená třetí osoba učinila rozhodnutí a opatření za účelem tohoto elektronického zobrazování v jiném členském státě.“

Použití chráněného díla pro účely oznámení aktuálních událostí v zásadě nevyžaduje předchozí souhlas autora

Pan Volker Beck se u německého Spolkového soudu bránil proti neoprávněnému použití svého díla německým zpravodajským portálem Spiegel Online. Dílo bylo internetovým zpravodajským portálem zveřejněno formou hyperlinku, a to podle autora v rozporu s jeho autorskými právy, které se k autorskému dílu vážou. Německý soud ve věci položil Soudnímu dvoru Evropské Unie předběžnou otázku ohledně užití výjimek v rámci směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. SDEU ve svém rozsudku stanovil, že v případě užití autorského díla ve spojení s oznámením aktuálních událostí není potřeba předchozí souhlasu autora k jeho použití, a to do té míry, kdy užití díla je nadále ospravedlněno informativním účelem a v rámci užití je uvedeno jméno autora.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) rozhodl o částečné neplatnosti ochranné známky Monopoly z důvodu jejího opětovného přihlašování ve zlé víře

V roce 2015 podala společnost Kreativni Dogadaji d.o.o. („KD“) návrh na prohlášení ochranné známky MONOPOLY společnosti Hasbro, Inc. za neplatnou. KD argumentovala, že Hasbro tuto známku registrovala už po několikáté za účelem prodloužení tzv. grace period. Grace period je pětiletá lhůta, která počíná registrací známky a během které není její vlastník povinen prokazovat řádné užívání známky v obchodě. Známka MONOPOLY byla registrována pro výrobky a služby, z nichž některé byly oproti starším známkám Monopoly nové, a některé byly totožné. EUIPO poznamenal, že není nic závadného na praxi rozšiřování výrobků a služeb, k nimž se má označení vztahovat, ale že postup, v rámci kterého je známka opakovaně zapisovaná, nelze využívat k obcházení omezeného trvání grace period. V rozsahu, v jakém se přihlašované třídy výrobků a služeb u ochranné známky MONOPOLY opakovaly, prohlásil úřad známku za neplatnou, jelikož shledal, že Hasbro postupovalo ve zlé víře.

Francie jako první částečně transponovala Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu

V minulých vydáních našeho TechLaw zpravodaje jsme informovali o schválení evropské směrnice přinášející tzv. copyrightovou reformu Evropským parlamentem. Francie se nyní stala první zemí, která směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu již částečně transponovala.

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) nově rozhoduje i spory z čínských doménových jmen

Arbitrážní a mediační centrum Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) zprostředkovávající alternativní řešení sporů je od srpna 2019 prvním nečínským místem pro řešení sporů z čínských doménových jmen (domény nejvyšší úrovně .CN a .中国).

IP/IT právo TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right