Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo [říjen 2019]

Říjnové vydání IP/IT newsletteru otevírají novinky z organizací WIPO a EUIPO, které nám ve svých shrnutích připomínají, že IP je důležitá součást podnikání napříč sektory a nemělo by být podceňováno. WIPO zároveň spustilo nový web týkající se duševního vlastnictví zjednodušující využívání jeho služeb. Soudní dvůr EU se ve svých rozhodnutích věnoval platformám, a to nejen otázkám odstraňování obsahu ze sociálních sítí, ale zároveň otázce „right to be forgotten“ v mimoevropských iteracích vyhledávačů.

WIPO spouští nový portál

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) v září spustila nový web IP Portal umožňující jednodušší využívání jejích služeb formou tzv. one-stop-shop, tedy jednotného administračního místa. Skrze portál lze podávat různé přihlášky, hlídat dobu platnosti jejich zápisu a platit příslušné poplatky nebo vyhledávat v souvisejících databázích a třídnících.

WIPO vydalo přehled stavu průmyslového vlastnictví ve světě

Světová organizace duševního vlastnictví vydala novou edici World Intellectual Property Indicators s daty z celého světa za rok 2018. Z analýzy vyplývá, že nejvíce se jednotlivé druhy průmyslového vlastnictví registrují v Asii. Na Čínu v roce 2018 připadla téměř polovina patentových přihlášek z celého světa. V USA byl naopak v této oblasti zaznamenán poprvé od roku 2009 pokles. Česká republika je co do aktivity v přihlašování patentů a ochranných známek na počet obyvatel na 34. místě.

Duševní vlastnictví jako motor evropské ekonomiky

Úřad evropské unie pro duševní vlastnictví a Evropský patentový úřad společně vydaly obsáhlou studii o stavu duševního vlastnictví v EU. Mezi nejdůležitější zjištění patří, že odvětví intenzivně zaměřená na duševní vlastnictví (definována jako odvětví s nadprůměrným počtem vlastněných práv duševního vlastnictví, počítáno na počet zaměstnanců) byla v období let 2014 až 2016 odpovědná za 29,2 % všech pracovních míst v EU a vygenerovala téměř 45 % evropského HDP. Platy v těchto odvětvích jsou navíc výrazně vyšší než v jiných odvětvích.

SDEU k povinnosti poskytovatelů hostingu odstraňovat komentáře

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v rozsudku ze dne 3. října 2019 ve věci C‑18/18 vyjádřil k předběžné otázce položené Nejvyšším soudem Rakouska v řízení Eva Glawischnig-Piesczek proti Facebook Ireland Limited.

Otázka se týkala výkladu směrnice o elektronickém obchodu. Předmětem sporu byla skutečnost, že na facebookovém profilu jistého uživatele byl zveřejněn příspěvek dostupný všem uživatelům této sociální sítě, který obsahoval vyjádření, které rakouské poslankyni Glawischnig-Piesczek ublížilo na cti. Politička navrhovala, aby bylo společnosti Facebook nařízeno smazat komentář, jakož i totožná tvrzení nebo tvrzení rovnocenného obsahu.

SDEU došel k závěru, že unijní právo nebrání tomu, aby byla poskytovateli hostingu uložena povinnost odstranit nejen komentáře, které jsou stejné jako komentář, který byl dříve prohlášen za protiprávní, ale za určitých podmínek i komentáře jemu rovnocenné. Příkaz soudu členského státu přitom může vyvolávat účinky na celosvětové úrovni.

SDEU k uplatnění práva být zapomenut v mimoevropských verzích prohlížeče Google

Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů udělil v roce 2016 pokutu společnosti Google za to, že nevyhověla požadavku na uplatnění práva na výmaz (tzv. právo být zapomenut) na všech verzích svého prohlížeče, ale jen na těch odpovídajících členským státům EU. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) nyní tento postup označil jako dostačující, když uvedl, že některé třetí státy právo na výmaz nezaručují a ani v EU není právo na ochranu osobních údajů absolutní, nýbrž musí být vyvažováno oproti svobodě šíření informací na internetu.

Dle SDEU není z evropské legislativy patrný požadavek na prosazování práva být zapomenut mimo členské státy, ani neobsahuje mechanismy spolupráce, které by jeho prosazení ve třetích státech umožňovaly. Google tedy není na základě rozhodnutí povinen odstraňovat osobní údaje ze všech verzí svého prohlížeče. Musí ale přijmout taková opatření, která znemožní nebo alespoň znesnadní přístup uživatelů k dotčeným údajům skrze vyhledávání v evropských verzích prohlížeče. Soud také podotkl, že ačkoli evropská legislativa nevyžaduje odstranění údajů ze všech verzí prohlížeče, zároveň takový požadavek ani nevylučuje.

Nová předběžná otázka na seeding

SDEU se v nejbližších měsících započne zabývat dalším případem týkajícím se vymezení užití autorského díla formou jeho zpřístupňování veřejnosti. Tentokrát se jedná o praktiku sdílení digitálního obsahu prostřednictvím tzv. peer-to-peer sdílení – tedy sdílení mezi jednotlivými uživateli (klienty sítě) bez využití prostředníků v podobě serverů. Konkrétně pak bude řešit problematiku, zda nahrávání obsahu ostatním uživatelům (tedy tzv. „seedování“) při sdílení na torrentových peer-to-peer sítích může být považováno za sdělování díla veřejnosti formou zpřístupnění. Předběžná otázka by se měla zabývat i konkrétními otázkami, jako je vliv rozsahu „seedovaných“ informací, či skutečnosti, že k seedování v rámci peer-to-peer sdílení může docházet automaticky, bez vědomí uživatele.

IP/IT právo TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right