Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [červen 2019]

Mimo nové regulace na poli komunitárního práva v podobě tzv. vysílací směrnice byl tento měsíc bohatý na rozhodnutí v oblasti telekomunikací. SDEU vydal verdikt, na základě kterého je provozovatel služby Skype považován za mobilního operátora a Ústavní soud se vyjádřil k otázce retence telekomunikačních dat.

Společně s mediálně sledovanou směrnicí č. 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (copyrightová reforma), byla v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. května 2019 publikována směrnice č. 2019/789, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů.

Tato tzv. vysílací směrnice reaguje na technologický vývoj měnící způsob distribuce televizních a rozhlasových programů i přístupu k nim. Vysílací organizace dnes kromě klasického živého vysílání nabízejí i vysílání na vyžádání (on-demand) a další doplňkové služby často slučované do balíčků a zpřístupňované přeshraničně. Směrnice má usnadnit proces vypořádávání práv s nositeli práv k různým kategoriím předmětů ochrany a umožnit tak uživatelům přístup k vyššímu počtu programů.

Na doplňkové online služby (vyjma televizního vysílání sportovních událostí) má být uplatňována zásada „země původu“, tedy předpoklad, že divák k nim má přístup z místa a v době, které si zvolí. Předpis upravující také pravidla pro převzaté vysílání a přenos programů prostřednictvím přímého dodání signálu vstoupil v platnost 6. června 2019 a členské státy jej mají povinnost transponovat do 7. června 2021 (přechodná ustanovení odkládají použití některých ustanovení až na roky 2023 a 2025).

Soud rozhodl. Od teď je mobilním operátorem i Skype

Soudní dvůr Evropské Unie řešil předběžnou otázku předloženou mu Odvolacím soudem v Bruselu v rámci sporu mezi belgickým institutem poštovních a telekomunikačních služeb a Skype Communication Sarl. Soudní dvůr dospěl k závěru, že „poskytuje-li výrobce softwaru funkci nabízející službu VoIP, která uživateli umožňuje volat z koncového zařízení na číslo pevné linky nebo mobilního telefonu v rámci vnitrostátního číslovacího plánu […], jedná se o službu elektronických komunikací ve smyslu tohoto ustanovení, pokud výrobce pobírá za poskytování uvedené služby úplatu a pokud poskytování této služby předpokládá uzavření smluv mezi tímto výrobcem a poskytovateli telekomunikačních služeb […]“

Nález Ústavního soudu k uchovávání telekomunikačních dat

Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 14. května 2019, sp. zn. Pl ÚS 45/17, zamítl návrh skupiny poslanců, kterým se tito domáhali zrušení ustanovení zákona o elektronických komunikacích, trestního řádu a zákona o Policii České republiky upravujících preventivní uchovávání provozních a lokalizačních údajů elektronické komunikace a možností jejich poskytnutí orgánům činným v trestním řízení.  Ústavní soud uvedl, že uchování sice představuje závažný zásah do práv jednotlivců, nicméně toto je odůvodněno silným veřejným zájmem, údaje jsou uchovávány pouze přiměřenou dobu a jsou dostatečně zabezpečeny před zneužitím. K nálezu je dále připojeno odlišené stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové, která se domnívá, že zabezpečení údajů není dostačující a dále dodává, že by bylo možné nalézt i jiné opatření, které by bylo způsobilé dosáhnout stejného legitimní cíle.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Vysílací směrnice Telekomunikace Skype TechLaw zpravodaj Ústavní soud
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019
Právo 

Vedoucí partneři Deloitte Legal: Budoucnost právního poradenství spočívá v multidisciplinárním přístupu

Klienti už nechtějí „jen“ právní poradenství, chtějí komplexní odbornou službu. Budoucnost právních služeb budou formovat nejen inovace všeho druhu, ale také multidisciplinární přístup. Dokáže jim ale nová generace právníků vyhovět? „Pokud bude mít oči otevřené, bude flexibilní, nechá se inspirovat a bude rozvíjet své social skills, pak ano,“ vzkazuje studentům a mladým právníkům Jan Spáčil, vedoucí partner a nově také lídr Deloitte Legal CE. Do rozhovoru o budoucnosti právního poradenství se zapojili ještě dva vedoucí partneři – Martin Bohuslav a Jan Kotous. 

12. 7. 2019