Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [červen 2019]

Mimo nové regulace na poli komunitárního práva v podobě tzv. vysílací směrnice byl tento měsíc bohatý na rozhodnutí v oblasti telekomunikací. SDEU vydal verdikt, na základě kterého je provozovatel služby Skype považován za mobilního operátora a Ústavní soud se vyjádřil k otázce retence telekomunikačních dat.

Společně s mediálně sledovanou směrnicí č. 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (copyrightová reforma), byla v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. května 2019 publikována směrnice č. 2019/789, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů.

Tato tzv. vysílací směrnice reaguje na technologický vývoj měnící způsob distribuce televizních a rozhlasových programů i přístupu k nim. Vysílací organizace dnes kromě klasického živého vysílání nabízejí i vysílání na vyžádání (on-demand) a další doplňkové služby často slučované do balíčků a zpřístupňované přeshraničně. Směrnice má usnadnit proces vypořádávání práv s nositeli práv k různým kategoriím předmětů ochrany a umožnit tak uživatelům přístup k vyššímu počtu programů.

Na doplňkové online služby (vyjma televizního vysílání sportovních událostí) má být uplatňována zásada „země původu“, tedy předpoklad, že divák k nim má přístup z místa a v době, které si zvolí. Předpis upravující také pravidla pro převzaté vysílání a přenos programů prostřednictvím přímého dodání signálu vstoupil v platnost 6. června 2019 a členské státy jej mají povinnost transponovat do 7. června 2021 (přechodná ustanovení odkládají použití některých ustanovení až na roky 2023 a 2025).

Soud rozhodl. Od teď je mobilním operátorem i Skype

Soudní dvůr Evropské Unie řešil předběžnou otázku předloženou mu Odvolacím soudem v Bruselu v rámci sporu mezi belgickým institutem poštovních a telekomunikačních služeb a Skype Communication Sarl. Soudní dvůr dospěl k závěru, že „poskytuje-li výrobce softwaru funkci nabízející službu VoIP, která uživateli umožňuje volat z koncového zařízení na číslo pevné linky nebo mobilního telefonu v rámci vnitrostátního číslovacího plánu […], jedná se o službu elektronických komunikací ve smyslu tohoto ustanovení, pokud výrobce pobírá za poskytování uvedené služby úplatu a pokud poskytování této služby předpokládá uzavření smluv mezi tímto výrobcem a poskytovateli telekomunikačních služeb […]“

Nález Ústavního soudu k uchovávání telekomunikačních dat

Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 14. května 2019, sp. zn. Pl ÚS 45/17, zamítl návrh skupiny poslanců, kterým se tito domáhali zrušení ustanovení zákona o elektronických komunikacích, trestního řádu a zákona o Policii České republiky upravujících preventivní uchovávání provozních a lokalizačních údajů elektronické komunikace a možností jejich poskytnutí orgánům činným v trestním řízení.  Ústavní soud uvedl, že uchování sice představuje závažný zásah do práv jednotlivců, nicméně toto je odůvodněno silným veřejným zájmem, údaje jsou uchovávány pouze přiměřenou dobu a jsou dostatečně zabezpečeny před zneužitím. K nálezu je dále připojeno odlišené stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové, která se domnívá, že zabezpečení údajů není dostačující a dále dodává, že by bylo možné nalézt i jiné opatření, které by bylo způsobilé dosáhnout stejného legitimní cíle.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right