Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [říjen 2019]

V oblasti telekomunikací považujeme za nejdůležitější novinku další posun v připravovaném ePrivacy nařízení, kde došlo k uveřejnění návrhů na podstatné změny, a to zejména v otázce dovolených důvodů pro zpracovávání různých kategorií údajů. Důležitá je také nově zveřejněná zpráva o harmonogramu aukce kmitočtů pro 5G sítě.

Revidovaný návrh ePrivacy nařízení

Návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, tzv. ePrivacy nařízení, jenž má nahradit právní úpravu ochrany soukromí v elektronických komunikacích v členských státech založenou na směrnici č. 2002/58/ES, je stále předmětem odborných diskusí a úprav. Původním cílem bylo, aby nařízení nabylo účinnosti od stejného data, jako celounijní regulace ochrany osobních údajů, tedy od 25. května 2018.

Během finského předsednictví EU prodělala poslední verze návrhu řadu podstatných změn. Dne 18. září 2019 byly uveřejněny navržené změny, které byly v říjnu doplněny o úpravy diskutované na jednáních pracovní skupiny WP TELE.

Změny v návrhu nařízení o soukromí a elektronických komunikacích

Nejrozsáhlejší změny se týkají článku 6, který byl rozdělen do čtyř ustanovení upravujících dovolené důvody pro zpracování různých kategorií údajů:

 • Čl. 6 – všechna elektronická komunikační data (obsah i metadata)
 • Čl. 6a – elektronický komunikační obsah
 • Čl. 6b – elektronická komunikační metadata
 • Čl. 6c – další zpracování elektronických komunikačních metadat
 • Čl. 6d – zpracování elektronických komunikačních dat pro účely detekování a mazání dětské pornografie

Bylo doplněno obecné pravidlo, že elektronická komunikační data lze zpracovávat jen po dobu nezbytnou pro dané účely a v případě, že dané účely nejsou naplněny, musí být anonymizovány. Na to navazuje povinnost poskytovatele služeb elektronických komunikací mazat elektronický komunikační obsah nebo anonymizovat data po jejich doručení. Nově je vložena výjimka z této povinnosti pro případ, že konečný uživatel požádá o uložení takového obsahu v rámci nedílné služby poskytovatele.

Zvláštní pozornost je věnována zpracování údajů z koncových uživatelských zařízení. Pro zpracování údajů z koncových zařízení bude stanoven obecný zákaz. Z tohoto zákazu se diskutuje řada výjimek. Pro využívání cookies a jiných obdobných souborů a tagů je vyžadován souhlas nebo se musí jednat o cookie sloužící pouze pro zajištění přenosu, poskytnutí služby, update softwaru nebo zajištění bezpečnosti.

Současně se zakotvují práva koncových uživatelů, kteří by měli mít právo na účinnou soudní ochranu a právo na náhradu újmy způsobenou porušením stanovených pravidel.

Předmětem ePrivacy nařízení je dále stanovení pravidel pro:

 • nevyžádané a obtěžující telefonní hovory
 • veřejně dostupné adresáře
 • přímý marketing

ČTÚ informoval o harmonogramu aukce 5G kmitočtů

Český telekomunikační úřad dne 15. října 2019 informoval na svém webu o předpokládaných rámcových termínech provedení aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400 – 3600 MHz. Předpokládá tyto kroky výběrového řízení:

 • vyhlášení výběrového řízení (zveřejnění dokumentace): začátek ledna 2020
 • podávání přihlášek do výběrového řízení: polovina února 2020
 • zahájení elektronické aukce: duben 2020
 • vydání rozhodnutí o udělení přídělů rádiových kmitočtů: červenec 2020
Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right