Udržitelnost  Právo 

Uhlíkové clo schváleno: Seznamte se s novými povinnostmi pro dovozce

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) je významným nástrojem EU pro stanovení spravedlivé ceny za emise uhlíku vypouštěné při výrobě uhlíkově náročného zboží, které vstupuje do EU, a pro podporu čistší průmyslové výroby v zemích mimo EU. Zavádění CBAM je v souladu s postupným ukončováním přidělování bezplatných povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) na podporu dekarbonizace průmyslu EU. Jak se na novou regulaci připravit? Kdy začne platit? A jaké sankce hrozí při jejím porušení?

Nejnovější vývoj

Dne 17. května 2023 vstoupilo nařízení o CBAM oficiálně v platnost, přičemž bude účinné ve své přechodné fázi od 1. října 2023 do 31. prosince 2025. Soubor pravidel a požadavků na vykazování emisí podle CBAM bude dále upřesněn v prováděcím aktu, který přijme Komise po konzultaci s výborem CBAM složeným z odborníků z členských států EU.

Klíčové elementy regulace

Zpočátku se bude CBAM vztahovat na dovoz určitého zboží a vybraných prekurzorů, jejichž výroba je uhlíkově náročná a představuje největší riziko úniku uhlíku: jde o ocel, železo, hliník a širokou skupinu výrobků zhotovených z těchto kovů, cement, hnojiva, elektřinu a vodík. Díky tomuto rozsahu působnosti bude CBAM po úplném zavedení zachycovat více než 50 % emisí v odvětvích, na něž se vztahuje ETS.

Postupné zavádění CBAM v průběhu času umožní (dle vyjádření EU orgánů) opatrný, předvídatelný a přiměřený přechod pro podniky v EU i mimo ni, jakož i pro orgány veřejné správy. Během tohoto přechodného období budou muset dovozci importující zboží z třetích zemí do EU, na něž se nová pravidla vztahují, pouze vykazovat emise skleníkových plynů obsažené v jejich dovozu (přímé a nepřímé emise), ale nebudou muset provádět žádné finanční platby ani úpravy.

Dohoda předpokládá, že nepřímé emise budou do oblasti působnosti zahrnuty po skončení přechodného období pro některá odvětví (cement a hnojiva), a to na základě metodiky, která bude mezitím definována. Cílem tohoto přechodného období je sloužit jako pilotní a učební období pro všechny zúčastněné strany (dovozce, výrobce a orgány) a shromáždit užitečné informace o vložených emisích pro upřesnění metodiky pro konečné období.

Mechanismus po plném spuštění

Jakmile 1. ledna 2026 vstoupí v platnost trvalý systém, budou muset dovozci každoročně deklarovat množství zboží dovezeného do EU v předchozím roce a obsažené emise skleníkových plynů. Poté budou odevzdávat odpovídající počet certifikátů CBAM.

Cena certifikátů se bude vypočítávat v závislosti na týdenní průměrné aukční ceně povolenek EU ETS vyjádřené v €/t emitovaného CO2. Postupné rušení bezplatných přídělů v rámci systému EU ETS bude probíhat souběžně s postupným zaváděním CBAM v období 2026–2034.

Před vstupem konečného systému v platnost bude dokončen přezkum fungování CBAM během jeho přechodné fáze. Současně bude zanalyzována oblast působnosti výrobků, aby se posoudila možnost zahrnout do oblasti působnosti mechanismu CBAM další zboží vyráběné v odvětvích, na něž se vztahuje EU ETS, jako jsou některé navazující výrobky a zboží, které bylo v průběhu jednání označeno za vhodného kandidáta. Zpráva bude obsahovat harmonogram, který stanoví jejich začlenění do roku 2030.

Sankce za porušení nařízení CBAM

Dle nařízení CBAM by měly ukládat sankce za porušení regulace a zajistit jejich vymáhání členské státy. Konkrétněji by výše pokuty za nevyřazení certifikátů CBAM schváleným deklarantem pro CBAM měla být stejná jako částka podle směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Dle nařízení CBAM a v návaznosti na sankční pravidla dle výše uvedené směrnice je každý schválený CBAM deklarant, který do 31. května každého roku nevyřadí počet certifikátů CBAM odpovídající emisím obsaženým ve zboží dovezeném během předchozího kalendářního roku, povinen zaplatit pokutu, a to za každou tunu emisí nepokrytou certifikáty CBAM. Očekáváme, že během prvních tří let od zavedení mechanismu CBAM (předpokládáme, že od 1. ledna 2026) by měla pokuta činit 40 eur, v dalším období by pak měla stoupnout výše pokuty na 100 eur. Zaplacení pokuty nezbavuje schváleného deklaranta pro CBAM povinnosti vyřadit zbývající počet certifikátů CBAM, který měl v příslušném roce vyřadit. Máme za to, že by tyto sankce mohly přesáhnout stovky milionů korun.

Pokud je však zboží uvedeno do Unie jinou osobou než schváleným deklarantem pro CBAM, aniž by byly splněny povinnosti podle nařízení CBAM, měla by být tato pokuta vyšší, aby byla účinná, přiměřená a odrazující, v závislosti zejména na době trvání, závažnosti, rozsahu, úmyslné povaze a opakování tohoto porušení povinnosti a na úrovni spolupráce dané osoby s příslušným orgánem. Dle nařízení by měla představovat trojnásobek až pětinásobek pokuty uvedené výše (podle roku uvedení zboží na celní území Unie) za každý certifikát CBAM, který daná osoba nevyřadila.

Dle nařízení může příslušný orgán ukládat sankce již v přechodném období. Pokud dovozce nebo nepřímý celní zástupce neopravil neúplnou či nesprávnou zprávu CBAM nebo pokud nesplnil povinnost předložit zprávu CBAM, je příslušný orgán oprávněn uložit přiměřenou a odrazující pokutu.

Jak vám můžeme v Deloitte Legal pomoci?

Pokud si nejste jistí, jak se na novou regulaci připravit, neváhejte se nám ozvat. Identifikujeme povinnosti, které se vás budou týkat, navrhneme úpravu vaší smluvní dokumentace v souladu s požadavky CBAM nebo vám pomůžeme s přípravou reportů. Kompletní přehled našich služeb v souvislosti s CBAM najdete na našich webových stránkách.

Spolupráce Komise s třetími zeměmi a průmyslem

Komise uvádí, že návrh CBAM široce konzultovala se zúčastněnými stranami již při jeho přípravě, a to jak prostřednictvím otevřené veřejné konzultace, tak i cílenějších diskusí. Kromě toho Komise vedla rozsáhlé dvoustranné konzultace s veřejnými orgány v zemích EU i mimo EU, podnikatelskými sdruženími, jednotlivými společnostmi a nevládními organizacemi.

Spolupráce s průmyslem a partnerskými zeměmi by měla dle Komise probíhat i nadále během přechodného období, a to za účelem zvýšení vzájemného porozumění CBAM mechanismu, zajištění jeho hladkého provádění, nalezení synergie a podpory účinné metody dekarbonizace v celosvětovém měřítku.

Toto by se mělo promítnout do hodnocení uplatňování nařízení, které Komise dokončí do poloviny roku 2025 a které rovněž vymezí konečnou metodiku, jež bude použita při spuštění CBAM 1. ledna 2026.

CBAM Udržitelnost dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right