Účetnictví 

Úpravy IAS 28 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 8. února 2019 Evropská komise přijala pro použití v Evropské unii úpravy standardu IAS 28 Dlouhodobé účasti v přidružených a společných podnicích. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Úpravy standardu IAS 28 byly vydány v říjnu roku 2017. O úpravách jsme podrobně informovali v našich Účetních novinkách v listopadu 2017. V dnešním článku si shrneme hlavní změny, které úpravy IAS 28 přináší.

Kontext

IFRS 9 Finanční nástroje se nevztahuje na podíly v přidružených a společných podnicích účtované podle standardu IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků. V praxi existovala nejistota, zda se standard IFRS 9 vztahuje na dlouhodobé účasti účetní jednotky v přidruženém či společném podniku, na které se nepoužívá ekvivalenční metoda, ale jež v podstatě tvoří část čisté investice účetní jednotky do přidruženého nebo společného podniku („dlouhodobé účasti“). Tyto dlouhodobé účasti zahrnují dlouhodobé úvěry, jejichž splacení není v dohledné budoucnosti ani plánované, ani pravděpodobné.

Změny

Úpravy objasňují, že IFRS 9 včetně požadavků týkajících se znehodnocení se vztahuje i na dlouhodobé účasti. Navíc při uplatňování IFRS 9 na dlouhodobé účasti účetní jednotka nezohledňuje úpravy jejich účetní hodnoty požadované IAS 28 (tj. úpravy účetní hodnoty dlouhodobých účastí vyplývající z alokace ztrát podniku, do něhož bylo investováno, nebo z posouzení snížení hodnoty v souladu s IAS 28).

Úpravy jsou doplněny ilustrativními příklady.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Úpravy standardu IAS 28 jsou účinné v EU pro období začínající 1. ledna 2019 nebo později. Úpravy se budou uplatňovat retrospektivně. Dřívější použití je povoleno.

 

Zdroj: www.iasplus.com

Úpravy IAS 28 v češtině

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Účetní novinky.

IAS 28 IASB IFRS 9 IAS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right