Účetnictví 

Úpravy standardu IAS 19 přijaty pro použití v EU

Dne 13. března 2019 Evropská komise přijala pro použití v Evropské unii úpravy standardu IAS 19 Změna, krácení nebo vypořádání plánu. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Úpravy standardu IAS 19 byly vydány v únoru roku 2018. O úpravách jsme podrobně informovali v našich  Účetních novinkách v březnu 2018. V dnešním článku si shrneme hlavní změny, které úpravy IAS 19 přináší.

Změny

IAS 19 Zaměstnanecké požitky stanovuje, jak má účetní jednotka účtovat o plánu definovaných požitků. Pokud dojde ke změně plánu – úpravě, krácení či vypořádání –, vyžaduje IAS 19, aby účetní jednotka přecenila svou čistou pohledávku či čistý závazek z definovaných požitků.

Novelizace Změna, krácení nebo vypořádání plánu (Úpravy IAS 19) stanovuje, jak mají účetní jednotky určovat náklady na penze, pokud dojde ke změnám v plánu definovaných požitků.

Úpravy objasňují, že náklady na minulé služby (nebo zisk či ztráta z vypořádání) se vypočítávají oceněním závazku z definovaných požitků (aktiva) za použití aktualizovaných předpokladů a porovnáním nabízených požitků a aktiv plánu před změnou i po změně plánu (nebo krácení nebo vypořádání), ale bez zohlednění dopadu maximální výše aktiv (která může vzniknout, když je plán definovaných požitků v přebytkové pozici). V IAS 19 je nyní jasně uvedeno, že změna dopadu maximální výše aktiv, která může vyplývat ze změny plánu (nebo krácení nebo vypořádání), je stanovena ve druhém kroku a je vykázána běžným způsobem v ostatním úplném výsledku.

Dále byla upravena ustanovení, která se týkají ocenění nákladů na současné služby a čistého úroku vzniklého u čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků. Účetní jednotka bude nyní povinna použít aktualizované předpoklady z tohoto přecenění, aby určila náklady na současné služby a čistý úrok po zbývající část účetního období po změně plánu. V případě čistého úroku ze změn vyplývá, že čistý úrok za období po změně plánu je vypočten vynásobením čistého závazku (aktiva) ze stanoveného požitku přeceněného podle IAS 19.99 diskontní sazbou použitou při přecenění (při zohlednění dopadu příspěvků a plateb souvisejících s požitky z čistého závazku /aktiva/ z definovaných požitků).

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Účetní jednotka uplatňuje úpravy prospektivně u změn, krácení nebo vypořádání plánů, k nimž došlo na začátku nebo po začátku prvního ročního účetního období začínajícího 1. ledna 2019 nebo později. Dřívější aplikace je možná, ale informaci o ní je třeba zveřejnit.

Zdroj: www.iasplus.com

Úpravy IAS 19 v češtině

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Účetní novinky.

IAS 19 IASB IAS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right