Účetnictví 

Úřad ESMA oznámil priority pro účetní závěrky za rok 2019

Dne 27. října 2019 Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil prioritní otázky, na které se bude zaměřovat při posuzování účetní závěrky kótovaných společností za rok 2019.

ESMA je nezávislý úřad EU, který byl zřízen v roce 2011. Posláním ESMA je zvyšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a dobře fungující finanční trhy v Evropské unii.

Dohledové orgány odpovědné za finanční informace v jednotlivých zemích EU sledují a přezkoumávají účetní závěrky zveřejňované emitenty cenných papírů obchodovaných na regulovaném evropském trhu, kteří sestavují své účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), a posuzují, zda jsou v souladu s IFRS a dalšími platnými požadavky výkaznictví, včetně příslušného národního práva. V České republice je dohledovým orgánem Česká národní banka.

Společné priority týkající se účetní závěrky za rok 2019 sestavené podle IFRS zahrnují:

  • specifické otázky související s prvotní aplikací IFRS 16 Leasingy,
  • sledování specifických problémů souvisejících s aplikací IFRS 9 Finanční nástroje úvěrovými institucemi,
  • sledování specifických záležitostí souvisejících s aplikací IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky korporátními emitenty, a
  • specifické otázky týkající se uplatňování IAS 12 Daně ze zisku (včetně použití IFRIC 23 Nejistota týkající se daní z příjmů).

Úřad ESMA vybral tato témata na základě významných změn, které tyto nové požadavky zavedly, a jejich významu pro evropské kapitálové trhy.

ESMA rovněž zdůrazňuje potenciálně významné důsledky přechodu z jedné referenční úrokové sazby na druhou pro finanční výkaznictví a význam včasného zveřejnění důsledků tohoto přechodu.

Letošní priority navíc zdůrazňují požadavky na zveřejňování nefinančních informací se zaměřením na otázky životního prostředí. ESMA také akcentuje význam zveřejňovaných informací analyzujících možné dopady brexitu.

ESMA dále zmiňuje, že sjednocený elektronický formát pro roční finanční výkaznictví emitentů (Evropský jednotný elektronický formát, ESEF) se bude vztahovat na roční finanční výkazy obsahující účetní závěrku za účetní období začínající 1. ledna 2020 nebo později. ESMA očekává, že emitenti podniknou všechny nezbytné kroky k zajištění včasného dodržování nových požadavků. Za účelem podpory implementace orgán ESMA zveřejnil na svých webových stránkách informace, které mají emitentům pomoci porozumět těmto požadavkům.

ESMA a národní dohledové orgány budou sledovat a dohlížet na uplatňování požadavků IFRS stanovených v letošních prioritách, přičemž národní orgány je začlení do svých kontrol a případně přijmou nápravná opatření. ESMA bude shromažďovat údaje o tom, jak evropské kótované účetní jednotky priority uplatňovaly, a svá zjištění zveřejní v samostatné zprávě.

Celé znění veřejného prohlášení o prioritách úřadu ESMA pro účetní závěrky dle IFRS za rok 2019 je k dispozici na jeho webových stránkách.

ESMA Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right