Účetnictví 

Úřad ESMA oznámil priority pro účetní závěrky za rok 2021

Dne 29. října 2021 Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil prioritní otázky, na které se bude zaměřovat při posuzování účetní závěrky kótovaných společností za rok 2021.

ESMA je nezávislý úřad EU, který byl zřízen v roce 2011. Posláním ESMA je zvyšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a dobře fungující finanční trhy v Evropské unii.

Dohledové orgány odpovědné za finanční informace v jednotlivých zemích EU sledují a přezkoumávají účetní závěrky zveřejňované emitenty cenných papírů obchodovaných na regulovaném evropském trhu, kteří sestavují své účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), a posuzují, zda jsou v souladu s IFRS a dalšími platnými požadavky na výkaznictví, včetně příslušného národního práva. V České republice je dohledovým orgánem Česká národní banka.

Priority v rámci prosazování standardů IFRS, které se týkají účetní závěrky za rok 2021 sestavené v souladu s IFRS, se zaměřují na zveřejnění informací o covidu-19 a klimatu. Mezi klíčové oblasti patří:

  • pečlivé posouzení a transparentnost účtování o dlouhodobějších dopadech pandemie covidu-19 a fáze oživení;
  • soulad mezi informacemi zveřejněnými v účetní závěrce dle IFRS a nefinančními informacemi ohledně klimatických záležitostí, zvážení klimatických rizik, zveřejnění případných významných úsudků a odhadů nejistot souvisejících s klimatickými riziky za současného jasného posouzení významnosti (materiality);
  • zvýšená transparentnost ohledně oceňování očekávaných úvěrových ztrát, především s ohledem na úpravy provedené vedením, významné změny úvěrového rizika, informace o vyhlídkách do budoucna, změny opravných položek, expozice úvěrovému riziku a jejich zajištění a vliv rizik souvisejících s klimatem na oceňování úvěrových ztrát.

Kromě priorit týkajících se účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS zveřejnil orgán ESMA také následující priority, které se týkají nefinančních výkazů za rok 2021:

  • dopady covidu-19 na cíle související s udržitelností, klíčové nefinanční ukazatele výkonnosti a informace o případných strukturních změnách;
  • postupy související s klimatem a jejich výsledky.

Orgán ESMA dále emitentům připomíná, že od finančního roku 2020 se roční finanční výkazy mají připravovat v souladu s Evropským jednotným elektronickým formátem (ESEF). Bližší informace naleznete na zvláštních webových stránkách orgánu ESMA, které tyto požadavky emitentům objasňují.

ESMA a národní dohledové orgány budou sledovat a dohlížet na uplatňování požadavků IFRS stanovených v letošních prioritách, přičemž národní orgány je začlení do svých kontrol a případně přijmou nápravná opatření. ESMA bude shromažďovat údaje o tom, jak evropské kótované účetní jednotky priority uplatňovaly, a svá zjištění zveřejní v samostatné zprávě.

Celé znění veřejného prohlášení o prioritách úřadu ESMA pro účetní závěrky dle IFRS za rok 2021 je k dispozici na webových stránkách úřadu.

Zdroje: www.iasplus.com, https://www.esma.europa.eu/

ESMA Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right