Daně 

V oblasti bilaterálních smluv o pojistném se blýská na lepší časy hned u několika zemí

Přinášíme vám přehled návrhů nových dvoustranných smluv v oblasti sociálního zabezpečení, které byly předloženy Poslanecké sněmovně a Senátu, doporučeny předsedkyni Poslanecké sněmovny k zařazení do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny a čeká je tak první čtení.

Uzavírání bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení přináší pro státy, a zejména jejich občany, resp. osoby, na které se příslušné smlouvy vztahují, významná zjednodušení v kontextu mezinárodní migrace pracovní síly. Jejich cílem je odstranit kolize vznikající při aplikaci národních zákonů a vyloučit omezení nároků na dávky z důvodu občanství, bydliště či kratší doby pojištění získaného na území některého státu. Bilaterální smlouvy plně respektují mezinárodně uznávané principy rovnosti nakládání s občany, vyloučení dvojího pojištění, sčítání dob pojištění získaných podle předpisů obou států pro nárok na důchod a exportu dávek, tedy jejich výplaty v mezinárodním kontextu.

Smlouva o sociálním zabezpečení s Brazilskou federativní republikou

Tato dvoustranná smlouva o sociálním zabezpečení má pravděpodobně k ratifikaci prezidentem republiky v současné době nejblíže. Smlouva standardně upravuje např. příslušnost k pojištění ve státě zaměstnání s určenými výjimkami či sčítání dob pojištění získaných v obou státech pro vznik nároku na dávky. Ošetřuje však pouze oblast důchodového pojištění, tedy starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, ale neupravuje oblast zdravotního pojištění. U zdravotního pojištění migrujících osob tak ani po vstupu této smlouvy v platnost nedojde k žádným změnám oproti současnému stavu, tzn. bude se postupovat dle právních předpisů obou států samostatně.

Smlouva o sociálním zabezpečení s Bosnou a Hercegovinou

Oblast vztahů sociálního zabezpečení mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou se dosud řídí Úmluvou mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění a Správní dohodou o provádění této Úmluvy. Navrhovaná nová smlouva se příliš neliší od dosud aplikované Úmluvy.

Hlavní úprava spočívá v oblasti zdravotní péče. Úmluva zahrnuje ustanovení o poskytování zdravotní péče pojištěncům jednoho státu ve státě druhém bez vzájemných úhrad. Dle navrhované smlouvy by zdravotní péče měla být omezena na péči nezbytnou a neodkladnou a náklady za tuto zdravotní péči by měla za své pojištěnce nést příslušná zdravotní pojišťovna.

Smlouva o sociálním zabezpečení s Mongolskem

Návrh smlouvy upravuje vedle účasti na pojištění pouze poskytování důchodových dávek, tzn. poskytování dalších dávek (např. zdravotní péče, rodinných dávek či dávek v nezaměstnanosti) není zahrnuto.

Návrhy smluv vychází ze zásad koordinace systémů sociálního zabezpečení platných v Evropské unii, konkrétně z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k předchozímu nařízení.

Sociální pojištění Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right