Právo 

V účinnost vstoupil zákon o podpoře nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě

K významným krokům v oblasti podpory nízkoemisních vozidel na českých silnicích jistě patří přijetí zákona č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který dnem 1. prosince 2022 nabyl účinnosti. Jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpoře čistých silničních vozidel na podporu nízkoemisní mobility a její novelizační směrnice 2019/1161 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Zákon připravený Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví minimální podíly nízkoemisních vozidel, kterých budou muset zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v oblasti dopravy dosahovat při pořizování silničních vozidel a služeb využívajících tato vozidla.

Minimální podíly budou postupem času narůstat. Pro osobní automobily, mikrobusy a lehká užitková vozidla platí od nabytí účinnosti zákona podíl 29,7 % nízkoemisních vozidel. Pro autobusy činí tento podíl 41 % a pro nákladní automobily 9 %, a to od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2025. Do konce roku 2030 se tyto podíly u autobusů zvýší na 60 % a u nákladních automobilů na 11 %. Uvedené podíly se nevztahují na zakázky zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Za nízkoemisní vozidlo se pro účely daného zákona rozumí do 31. prosince 2025 silniční vozidlo kategorie osobní automobil, mikrobus a lehké užitkové vozidlo, které nepřesahuje emisní limit oxidu uhličitého ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu. Od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 se jím rozumí vozidla výše uvedené kategorie bez jakékoliv emise oxidu uhličitého. Silniční vozidlo kategorie nákladního automobilu a autobusů musí využívat alternativní palivo nebo zdroj energie, tedy zejména biopalivo či jiné palivo z obnovitelných zdrojů, syntetické a parafinické palivo, stlačený zemní plyn včetně biometanu, zkapalněný zemní plyn včetně biometanu, zkapalněný ropný plyn, elektřinu a vodík. Nízkoemisním vozidlem se také rozumí vozidlo určené k provozu na trolejbusové dráze.

Zákon umožňuje zadavatelům a objednatelům veřejných služeb v oblasti dopravy rovněž společné splnění stanovených podílů, tedy např. zadavatelé pořizující větší množství nízkoemisních vozidel mohou plnit povinnosti společně se zadavateli s opačnými potřebami tak, aby společně naplnili stanovené cíle.

Zákon uděluje výjimku pro zemědělská a lesnická vozidla, pásová vozidla, vozidla určená speciálně pro ozbrojené síly, sanitní vozidla, pohřební vozidla, autojeřáby a další. Kontrolu nad dodržováním zákona bude mít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Na základě nabytí účinnosti daného zákona bylo zrušeno nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, a to nařízením vlády č. 361/2022 Sb.

V červenci nabyde účinnosti zúžení předmětu silniční daně a další daňové změny

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: V červenci nabyde účinnosti zúžení předmětu silniční daně a další daňové změny
Veřejné zakázky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right