Daně 

V červenci nabyde účinnosti zúžení předmětu silniční daně a další daňové změny

Vládou prezentovaný tzv. balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot vyšel 8. června 2022 ve Sbírce zákonů pod č. 68/2022 Sb. s tím, že nabývá účinnosti od 1. července 2022. V daňové oblasti tak dochází k razantnímu omezení předmětu silniční daně a také k dalším drobným změnám v zákoně o daních z příjmů, které mají za cíl podporovat elektromobilitu.

Změny zákona o daních z příjmů

Cílem úprav zákona o daních z příjmů je především již zmiňovaná podpora elektromobility, která by měla přispět k plnění závazků, které si Česká republika stanovila v oblasti snižování emisí. První novinkou je tak výše příjmu, kterou musí zaměstnavatel dodaňovat zaměstnanci v případě, že mu bezplatně poskytuje motorové vozidlo ke služebním i soukromým účelům. Dosud se zaměstnanci dodaňovalo obecně 1 % ze vstupní ceny takto poskytovaného vozidla. Nově, pokud bude zaměstnanci poskytováno tzv. nízkoemisní vozidlo, tedy například elektromobil nebo hybridní vozidlo, bude mu ve mzdové agendě dodaňována pouze částka 0,5 % vstupní ceny. Tento zvýhodněný režim bude platit již pro celý rok 2022.

Druhou změnou, která má podpořit výstavbu infrastruktury nezbytné pro zvýšení poptávky po elektromobilech, je změna zatřízení komponentů pro nabíjení elektromobilů ze třetí do druhé odpisové skupiny. Změna se týká tzv. wallboxů a samostatně stojících dobíjecích stanic za předpokladu, že se jedná o samostatný movitý majetek, tj. nejedná se například o příslušenství pořízeného vozidla nebo o nedílnou součást stavby. Tyto položky tak budeme namísto dosavadních 10 let daňově odpisovat po dobu 5 let a tento režim bude volitelně možné uplatnit i pro majetky pořízené před 1. červencem 2022.

Omezení předmětu silniční daně

Změna zákona o dani silniční je dle Ministerstva financí ČR součástí reakce na konflikt na Ukrajině, který vyvolává řadu sekundárních dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, zejména potom výrazné zvýšení cen pohonných hmot. Subjektům působícím v dopravě tak vznikají zvýšené náklady na dopravu, které se nežádoucím způsobem promítají do zvýšení cen služeb a zboží. Ministerstvo financí se tedy snaží novelou zákona o dani silniční poplatníky alespoň částečně podpořit a tuto daň včetně související administrativy omezit.

Zákon o dani silniční a celý její koncept se tak mění velmi radikálně, a to nejen v otázce předmětu zdanění, i když předmět zdanění je bezesporu nejpodstatnější změnou, protože způsobí, že mnoho poplatníků nebude silniční dani nově vůbec podléhat. Dochází však i k dalším věcným a parametrickým změnám fungování silniční daně, a to především v kontextu povinné implementace směrnice Euroviněta. Poplatníci se tak dočkají novinek mimo jiné i u registračních a platebních povinností.

Klíčová informace pro praxi tedy je, že předmětem daně budou nově až nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, tedy pouze těžká nákladní vozidla (vozidla kategorií N2 a N3 a jejich podkategorie), u kterých to vyžaduje aktuální znění směrnice Euroviněta. Těžkými nákladními vozidly jsou podle směrnice Euroviněta také přípojná vozidla kategorií O3 a O4. Většina podnikatelských subjektů, která využívá v podnikání osobní automobily či autobusy, tak již nebude silniční dani vůbec podléhat.

Důležité je také to, že nová právní úprava silniční daně se uplatní zpětně již pro zdaňovací období roku 2022, což znamená, že osobní automobily a další vozidla, která nejsou nákladním automobilem s největší povolenou hmotností nad 3,5 t nebo nákladním přívěsem s největší povolenou hmotností nad 3,5 t, již nebudou nadále předmětem daně. Za tato vozidla se již za zdaňovací období roku 2022 nebude daň přiznávat, stanovovat ani platit. Pokud poplatník přesto silniční daň, resp. zálohu na ni uhradil, vznikne mu přeplatek, o jehož vrácení může požádat finanční úřad. V tomto kontextu připomínáme, že povinnost platit zálohy na silniční daň na zdaňovací období roku 2022 byla prominuta rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události č. j. MF-118/2022/3901-2, které bylo zveřejněno pod č. 10 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.

V případě poplatníků registrovaných k silniční dani před 1. lednem 2022 bude jejich registrace automaticky zrušena, a to ze zákona bez vydání rozhodnutí o zrušení registrace. Ke zmíněné novele vyšla také informace Generálního finančního ředitelství, která je veřejně dostupná na webových stránkách finanční správy.

Daně v nemovitostech Elektromobilita Daň z příjmů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right