Účetnictví 

Všechny kótované společnosti v EU budou od 1. ledna 2020 podávat účetní závěrky digitálně

Evropská komise dne 3. června 2019 představila nová pravidla na podporu digitalizace podnikového výkaznictví a dosažení vyšší transparentnosti informací, které každoročně zveřejňují společnosti kótované na kapitálových trzích EU.

Díky navrhovanému novému evropskému jednotnému formátu (ESEF) by finanční údaje společností měly být lépe čitelné a přístupné. Podle nových pravidel budou od ledna 2020 všechny kótované společnosti muset finalizovat své roční účetní výkazy pomocí aktualizovaných systémů pro digitalizované podnikové výkaznictví (XHTML a iXBRL), které zlepšují dostupnost a uvádějí informace uživatelsky přívětivějším způsobem. Tento krok také usnadní dostupnost klíčových finančních informací ve všech oficiálních jazycích EU.

Formát XHMTL (eXtensible HyperText Markup Language) lze otevřít pomocí standardních webových prohlížečů a zobrazit na základě preferencí jednotlivých uživatelů. Jestliže výroční zpráva obsahuje konsolidované finanční výkazy sestavené podle standardů IFRS, budou tyto výkazy označeny pomocí tzv. XBRL tagů. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) je volně dostupný globální rámec pro výměnu obchodních informací. Na základě XBRL tagů jsou označená zveřejnění strukturovaná a strojově čitelná, což umožňuje provést analýzu prostřednictvím softwaru i srovnání různých reportů. Díky tomu mají investoři přístup ke klíčovému nástroji, jenž podporuje jejich investiční rozhodnutí.

Dále vzhledem k tomu, že XBRL taxonomie mohou obsahovat označení v různých jazycích, uživatelé mohou porovnávat číselné údaje v účetních závěrkách různých vydavatelů, i když vydavatelé sestavují své účetní závěrky v různých jazycích. Kromě toho uživatelé finančních údajů mohou čitelné informace ve formátu XBRL jednoduše převést do jiných formátů, jako je SQL nebo Excel, čímž se vyhnou vzniku případných chyb při přepisování.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) tato pravidla podpořil vydáním příručky pro vykazování dle ESEF a dokumentů o taxonomii dle ESEF, které mají společnostem s přípravou pomoci. Aktualizace budou probíhat jednou ročně tak, aby zohledňovaly případné změny v taxonomii Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), což má zlepšit komunikaci mezi sestavovateli a uživateli účetních závěrek. Více informací je k dispozici zde.

Zdroj: zde a www.IASPlus.com

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2019, Účetní novinky.

ESMA Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Sankce za špatně vedené účetnictví a jejich prekluzivní lhůty

V případě, že účetní jednotka neplní své povinnosti podle zákona o účetnictví, hrozí jí za takový přestupek pokuta. Sankce se nejčastěji odvíjí od hodnoty aktiv s tím, že mohou dosahovat až výše 3 % nebo 6 % aktiv, a to dle typu přestupku. Z naší praxe bývá nejčastějším typem přestupku například to, že účetní jednotka nezveřejní svou účetní závěrku ve sbírce listin u rejstříkového soudu. Každopádně, pokud finanční úřad takové pochybení objeví, potom je zmíněná částka pokuty vypočtená z hodnoty aktiv maximální možnou hranicí a správce daně tak může uložit a často i ukládá částku nižší. 

23. 11. 2021