Daně 

Vyhlášení první veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky plánuje 12. června vyhlásit veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Podávání návrhů projektů je plánováno do dvou podprogramů:

  • Operativní výzkum ve veřejném zájmu
  • Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky, výzkumné organizace a další právnické osoby.

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu, odborné knihy či uspořádání konference apod. Dotace se vztahuje na osobní náklady, stipendia, náklady na subdodávky a ostatní přímé náklady.

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí až 100 % celkových uznaných nákladů, dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče. Maximální částka podpory na projekt pak činí až 30 milionů Kč, dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče.

Termín, do kdy je možné podávat návrhy projektů, je stanoven na 19. 9. 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Technologická agentura ČR Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020