Daně 

Vyhlášení nových výzev a veřejných soutěží na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Technologické agentury ČR

Technologická agentura ČR vyhlašuje v průběhu podzimu několik nových výzev a veřejných soutěží zaměřených na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Jedná se především o následující výzvy a veřejné soutěže, bližší popis některých z nich uvádíme níže.

 • Program ÉTA – společenské a humanitní vědy
 • BiodivClim – biodiverzita a klimatické změny
 • Program ZÉTA – mladá výzkumná generace a gender
 • CHIST-ERA IV Call 2019 – informační a komunikační technologie
 • Program THÉTA – energetika
 • Program KAPPA – mezinárodní spolupráce
 • Program Prostředí pro život (MŽP) – životní prostředí a klima

Čtvrtá veřejná soutěž programu ZÉTA

Podpora z tohoto programu je určena pro projekty spolupráce podniků s akademickou sférou, a to prostřednictvím účasti studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let. Cílem je jejich zapojení do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty s praktickým dopadem a podpora projektů akademické sféry s propojením na hospodářskou sféru. Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí, v projektu však musí být alespoň 1 aplikační garant.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty a poradenské služby využité pro účely projektu a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady vzniklé bezprostředně v souvislosti s projektem.

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 5 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Míra podpory bude vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a pro každého účastníka samostatně. Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % celkových uznaných nákladů.

Příjem návrhů projektů:

 • října 2019 – 21. listopadu 2019

 

Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2019

Tato výzva je součástí Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni. Jedná se o výzvu zaměřenou na podporu výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií ve dvou oblastech:

 • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
 • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Podpořeny budou projekty, jejichž předpokladem je dosažení alespoň jednoho z výsledků podporovaných programem EPSILON, kam patří například průmyslový nebo užitný vzor, prototyp, software či ověřená technologie.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky a výzkumné organizace. V projektu však musí být zapojeni mezinárodní partneři. Takové mezinárodní konsorcium se musí skládat minimálně ze tří partnerů, přičemž každý z nich musí být z odlišné země. Každý partner z konsorcia musí splňovat také podmínky svého národního poskytovatele.

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 000 000 eur.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci jedné země činí 60 % z celkové podpory.
 • Jeden partner může požádat maximálně o 40 % z celkové podpory.

Příjem návrhů projektů:

 • října 2019 – 16. prosince 2019

 

Třetí veřejná soutěž programu THÉTA

Podpora z programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA je určena pro projekty v oblasti energetiky. Podpořeny budou projekty zaměřené především na zlepšení řízení v odvětví energetiky, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a výzkumné organizace.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a stipendia

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí dle typu aktivity a žadatele maximálně 10 mil. Kč či neomezeně.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory jednoho projektu činí dle typu aktivity a žadatele maximálně 60–90 %.

Příjem návrhů projektů:

 • října 2019 – 19. prosince 2019

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

CHIST‑ERA IV Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right