Daně 

Vyhlášení programu TREND: podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Dne 15. května byla vyhlášena první veřejná soutěž programu TREND – podprogram 1 „Technologičtí lídři”, který je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem podprogramu je podpora tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost.

Podprogram se týká jak podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, tak podniků, které mají zkušenost s nákupem výzkumných a vývojových služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní výzkumnou a vývojovou činnost. Podpořené projekty by měly přispět k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti.

Žadatelem může být:

 1. podnik, který řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáže schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů, nebo výzkumná organizace

2. výzkumná organizace, která řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáže schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů

  •  Maximální výše podpory činí 70 mil. Kč na projekt (v souhrnu za všechny účastníky). Maximální míra podpory je stanovena na 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky).
  • Mezi způsobilé náklady patří zejména osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení a náklady na služby.
  • Příjem žádostí probíhá od 16. května 2019 do 11. července 2019. Začátek řešení projektů je stanoven od 1. ledna do 1. dubna 2020.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Program Trend Podpora výzkumu a vývoje dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nizozemský nejvyšší soud určil, že fond sám o sobě nemůže podat žádost o vrácení srážkové daně z dividend, protože podle nizozemského práva nemá právní subjektivitu. Nizozemský nejvyšší soud rozhodl ve prospěch finanční správy, že příjem v podobě zahraniční dividendy odvozené z držby významného podílu podléhá v Nizozemsku srážkové dani. Ruské ministerstvo financí vydalo pokyn, ve kterém vysvětluje, jak aplikovat pravidla smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Francií a Ruskem pro výplatu dividend. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020