Daně 

Vyhlášení první veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogramu 1

Technologická agentura České republiky vyhlásila na konci dubna první veřejnou soutěž programu GAMA 2, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací. Program GAMA 2, podprogram 1 je určen na podporu systému transferu nových poznatků VaV a jejich zavádění do praxe.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být pouze výzkumné organizace. Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod. Dotace se vztahuje na osobní náklady, nepřímé náklady, náklady na subdodávky a ostatní přímé náklady.

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí až 100 % celkových uznaných nákladů, dle typu výzkumné aktivity. Doporučená částka podpory na projekt pak činí až 15 milionů Kč.

Termín, do kdy je možné podávat návrhy projektů, je stanoven na 6. 6. 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Program GAMA 2 Technologická agentura ČR Příjem dotačních žádostí Veřejná soutěž
Daně 

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním trhu. 

14. 6. 2019
Daně 

Vyhlášení první veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž programu TREND, zaměřeného na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Program je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, poskytovatelem podpory je však Technologická agentura ČR. 

24. 5. 2019