Účetnictví 

Výhody nefinančního reportingu: víc než jen soulad s předpisy

Problematika udržitelnosti je středem vzrůstajícího zájmu investorů, regulátorů, aktivistů i médií, a organizace si nemohou dovolit ji ignorovat. Od 1. ledna 2017 mají navíc velké subjekty veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci povinnost zveřejňovat některé nefinanční informace.

Nová směrnice EU vyžaduje, aby tyto společnosti zveřejňovaly informace o obchodním modelu, politikách, rizicích a výsledcích včetně uplatňovaných procesů náležité péče (due diligence) ve vztahu k životnímu prostředí, sociálním a zaměstnaneckým aspektům, úctě k lidským právům, opatřením proti korupci a úplatkářství i diversitě v představenstvech. V České republice byla tato směrnice provedena novelou zákona o účetnictví, která rovněž vstoupila v platnost 1. ledna 2017.

Většina společností, pro které jsou pravidla závazná, už nějakou formu zprávy o udržitelnosti vydávala předtím. Dosud existovala neomezená volnost v tom, jak zprávu připravovat, podle nové regulace by však zpráva měla mít právní základ a zákonem danou minimální strukturu. Pomáháme klientům dodržovat tyto požadavky a z procesu reportingu vytěžit co nejvíc.

Kromě souladu s předpisy získají společnosti nemálo výhod. Jednou z nejdůležitějších je řízení obchodních rizik. Investoři a potenciální obchodní partneři totiž tuto nefinanční zprávu považují za velmi důležitou součást svých obchodních jednání. Bílá kniha společnosti Deloitte o způsobech, jak mohou finanční ředitelé řídit rizika v oblasti udržitelnosti a vytvářet dlouhodobé hodnoty, jasně uvádí, že environmentální, sociální a správní rizika si stále častěji žádají pozornost finančních ředitelů (CFO).

Společnosti, které se těmito záležitostmi nezabývají, by mohlo zaskočit, až se tato nefinanční rizika stanou jádrem obchodní strategie. Rizika v oblasti udržitelného rozvoje neznamenají jen obavy, které je třeba zvládnout. Mohou být také hnací silou výkonnosti, mohou pomáhat vytvářet značku společnosti a chránit ji. Například řízení ekologických zdrojů může pomoci zabránit přerušení podnikání, řízení pracovní síly pomáhá předejít odchodu zaměstnanců a správné porozumění dodavatelskému řetězci společnosti může pomoci snížit riziko poškození značky.

Navíc mohou mít tyto aktivity pozitivní dopad na provoz společnosti, její strategii a finanční výkonnost. Jedné energetické firmě jsme například pomohli vytvořit strategii udržitelnosti prostřednictvím integrace udržitelného rozvoje do její podnikové strategie a nefinančního reportingu. To zahrnuje mimo jiné cíl snížení emisí nebo produkce odpadu či lepší využívání materiálů, což sníží spotřebu, a má tak samo o sobě pozitivní dopad na finanční výsledky společnosti. V neposlední řadě je pak společnost vnímána jako inovativní s pozitivním vztahem k zákazníkům, což může přinést nové obchodní příležitosti.

Další zajímavý trend je, že mladá generace je vnímavější než generace předchozí k tomu, jak se zaměstnavatel prezentuje. Z šestého ročníku průzkumu názorů mileniálů provedeného společností Deloitte Global z roku 2017 vyplývá, že mladí lidé vnímají byznys pozitivně, ale domnívají se, že nadnárodní podniky si plně neuvědomují svůj potenciál zmírnit největší společenské problémy, a očekávají od zodpovědnosti ke společnosti více. Téměř devět z deseti respondentů (86 %) se domnívá, že úspěch podniku by se měl měřit i podle jiných faktorů než jen finančních výsledků. Je tedy povzbuzující, že valná většina mileniálů (82 %) tvrdí, že jejich zaměstnavatelé se přímo zapojují do záležitostí osobního zájmu nebo podporují charity a jiné sociální iniciativy ve svém regionu. Tento druh angažovanosti je obvyklejší u větších podniků a mezi hlavní oblasti zaměření patří vzdělávání, dovednosti a školení.

Věděli jste, že…? Praktické tipy

  • Nefinanční informace by měly být zahrnuty v sekci zprávy o aktivitách společnosti (přehled nefinančních informací) nebo mohou být uvedeny v samostatné zprávě: zpráva podle GRI, integrovaná zpráva, zpráva o dopadech atd.
  • Příprava první nefinanční zprávy trvá přibližně 4–5 měsíců.
  • Průměrný proces nefinančního reportingu v souladu s pokyny GRI vyžaduje účast asi 20 lidí v organizaci.
  • V průměru se sbírá cca 60–80 ukazatelů.

Dalším důvodem, proč je nefinanční reporting pro společnost pozitivní, je kromě zjevného obchodního dopadu také reputace. Na finanční reporting se zaměřuje hned několik soutěží, a pokud se společnost umístí na vysoké příče, posílí to její dobré jméno. Soutěž Green Frog Award společnosti Deloitte odměňuje skvělé výkony oblasti reportingu již více než 17 let a druhý ročník jedinečných českých Cen SDGs rovněž počítá s kategorií reportingu, v níž se zapojíme jako členové poroty.

Vzhledem k nárůstu požadavků akcionářů, regulátorů, komunit a dalších zainteresovaných osob na transparentnost by se zmíněné nefinanční riziko mohlo proměnit v jasné a hmatatelné finanční dopady, pokud se nezačne řešit včas. Na druhou stranu ovšem neexistuje důvod, proč by některá rizika – pokud je efektivně identifikujeme, změříme a informujeme o nich – nemohla pomoci zlepšovat podnikovou výkonnost a chránit značku a reputaci společnosti. Takové společnosti, které se těmito záležitostmi zabývají, mohou být také lépe připraveny na vytváření podnikových hodnot za současného splňování požadavků na environmentální, sociální a správní reporting a na vytváření obecnějších očekávání zainteresovaných subjektů v oblasti řízení rizik.

Zde najdete více informací o našich službách v oblasti udržitelnosti.

 

 

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right