Daně 

Změna zaměstnavatele ze strany držitele zaměstnanecké karty

Jste držitelem zaměstnanecké karty a chystáte se změnit zaměstnavatele? Při oznamování změny zaměstnavatele je nezbytné nejen předložit zákonem požadované doklady, ale zároveň i dodržet stanovené lhůty. Věříme, že náš článek vám pomůže úspěšně připravit a realizovat změnu zaměstnavatele.

Kromě různých komplikací spojených s hledáním nové práce, s pohovory, obdržením nabídky a podepsáním očekávané nové pracovní smlouvy se musí cizinci – držitelé zaměstnaneckých karet – postarat o další důležité věci, zejména o nahlášení změny zaměstnavatele v souladu s platnou legislativou.

Předtím než dojde k samotnému procesu změny zaměstnavatele, byste si měli položit následující otázky: Jak dlouho jste držitelem zaměstnanecké karty? Trvá stále váš pracovní poměr, nebo již skončil? Máte volný přístup na trh práce? Potřebujete pracovní povolení? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou určit správné následující kroky.

Pokud závěrem vyhodnocení vaší situace je, že nemáte volný přístup na trh práce a ani nepotřebujete pracovní povolení, bude třeba podat na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR tzv. oznámení o změně zaměstnavatele a zároveň splnit následující podmínky:

  • Držitel zaměstnanecké karty nemůže podat oznámení o změně zaměstnavatele dříve než 6 měsíců od převzetí první zaměstnanecké karty. Výjimkou je situace, kdy by byl pracovní poměr v prvních 6 měsících ukončen z důvodů uvedených v § 52 písm. a) a) až e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dohodou ze stejných důvodů, zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době anebo okamžitým zrušením dle § 56 zákoníku práce.
  • Oznámení se podává na příslušný odbor azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra. Oznámit lze osobně, poštou, elektronicky pomocí datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.
  • Je velice důležité pamatovat na to, že oznámení o změně zaměstnavatele musí být ministerstvu doručeno ve správný moment. Musí to být před uplynutím 60 dnů od data ukončení vašeho dosavadního pracovního poměru a zároveň minimálně 30 dnů před plánovaným nástupem na nové pracovní místo u nového zaměstnavatele.
  • Změnu zaměstnavatele nelze oznámit, pokud by novým zaměstnavatelem měla být agentura práce.

Pro podání oznámení o změně zaměstnavatele je třeba, abyste řádně vyplnili tiskopis oznámení o změně zaměstnavatele a zároveň předložili následující dokumenty:

  • Potvrzení o ukončení dosavadního zaměstnání, ze kterého jasně vyplývá, ke kterému dni pracovněprávní vztah skončil či skončí;
  • pracovní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí, dohodu o pracovní činnosti nebo budoucí dohodu o pracovní činnosti s novým zaměstnavatelem;
  • prohlášení budoucího zaměstnavatele o odborné způsobilosti cizince k výkonu požadovaného zaměstnání.

Tyto dokumenty musí být ministerstvu předloženy buď v originálech, nebo formou úředně ověřených kopií. Oznámení lze podat i elektronicky, v takovém případě musí být dokumenty převedeny do elektronické podoby prostřednictvím tzv. konverze.

Co bude následovat?

Pokud oznámení o změně zaměstnavatele podáte včas, můžete i po skončení pracovněprávního vztahu s předchozím zaměstnavatelem pobývat na území České republiky legálně do doby, než obdržíte rozhodnutí, resp. sdělení ministerstva o daném oznámení. Je však nutné mít na paměti, že po tuto dobu nemůžete pracovat.

Sdělení o splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele byste měli obdržet do 30 dnů od data podání oznámení. Začít pracovat na novém pracovním místě nemůžete dříve než od data, které bylo uvedeno v tiskopisu oznámení.

Pokud máte volný přístup na trh práce, výše uvedené podmínky pro vás nejsou platné. V takovém případě musíte změnu zaměstnavatele na ministerstvo pouze oznámit, a to do tří pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Tiskopis pro oznámení s názvem „Formulář pro oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele“ je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Je důležité nic nepodcenit

V procesu změny zaměstnavatele je velmi důležité dodržovat stanovené lhůty a zároveň dodat všechny potřebné a řádně vyplněné dokumenty. Neváhejte se na nás obrátit, pokud jste narazili na jakékoli komplikace, ať už při kompletaci dokumentů, nebo v souvislosti se splněním zákonem stanovených podmínek.

Imigrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right