Daně 

Zpráva k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce

Dne 11. února 2020 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. OECD) jako součást iniciativy v boji proti daňovým únikům (angl. Base Erosion and Profit Shifting; dále „BEPS“) finální verzi zprávy shrnující pokyny k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce (angl. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions; dále „Zpráva“). Dlouho očekávaná Zpráva je součástí akčního plánu BEPS a bude implementovaná do Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (dále „Směrnice OECD“). Zpráva se primárně zaměřuje na (i) přesné vymezení vnitroskupinových finančních transakcí, (ii) definice role a funkcí řízení finančních zdrojů (angl. treasury function), (iii) vnitroskupinové financování zahrnující zejména vnitroskupinové půjčky a cash-pooling, (iv) finanční garance a na (v) různé formy pojištění rizik (angl. captive insurance).

Zpráva obsahuje šest sekcí, přičemž sekce A až E budou doplněny do Směrnice OECD jako samostatná nová kapitola číslo X a do stávající kapitoly číslo I budou doplněné pokyny ze sekce F týkající se bezrizikových a rizikově upravených výnosových měr.  Souhrn nejvýznamnějších bodů Zprávy je uveden níže:

Přesné vymezení vnitroskupinových finančních transakcí

Zpráva uvádí oblasti, které by se v rámci analyzované transakce neměly při posuzování opomenout. Vymezení finančních transakcí by mělo začít důkladnou identifikací ekonomicky významných charakteristik, včetně prověření smluvních podmínek, provedení funkční a rizikové analýzy, charakteristiky finančních nástrojů, charakteristiky širších ekonomických podmínek a obchodní strategie protistran a skupiny.

Funkce řízení finančních zdrojů

Zpráva konstatuje, že funkce řízení finančních zdrojů se v jednotlivých skupinách může lišit, a to zejména pokud jde o úroveň centralizace, autonomie a fungování tzv. treasury teamu. Odměna za výkon funkce řízení finančních zdrojů by měla odpovídat stupni vykonávaných funkcí a podstupovaných rizik.

Vnitroskupinové půjčky

Výslovná deklarace, že při oceňování vnitroskupinových půjček by se měla brát v úvahu jak perspektiva dlužníka, tak perspektiva věřitele, je velmi užitečná, v praxi se totiž často klade větší důraz na perspektivu dlužníka. Pro určení tržní úrokové sazby vnitroskupinové půjčky by se měl v první řadě zohlednit kreditní rating dlužníka, případně také skupiny, a parametry konkrétního finančního nástroje. V každém případě je potřeba zohlednit jak kvantitativní (např. finanční výsledky), tak kvalitativní faktory (např. odvětví). Pro hodnocení úvěruschopnosti dlužníka je potřeba vzít v úvahu také míru implicitní podpory vyplývající z členství ve skupině. Kreditní rating společnosti, která je strategicky spjata s ostatními společnostmi ze skupiny, by se měl blížit kreditnímu ratingu skupiny, zatímco na méně klíčovou společnost by se mělo nahlížet více jako na samostatného dlužníka. Zpráva dále shrnuje metody převodních cen k určení správné výše tržní úrokové sazby a upozorňuje, že nabídka od externích bank nepředstavuje reálně učiněnou nabídku na danou transakci, a proto není považována za důkaz souladu s principem tržního odstupu.

Cash-pooling

Vzhledem ke skutečnosti, že ujednání týkající se cash-poolingu jsou v posledních letech předmětem zvýšeného prověřování za strany finančních úřadů, představují doporučení týkající se právě nastavení cash-poolingu vítanou oblast. Při cash-poolingu by se měl brát důraz na nesené funkce, podstupovaná rizika a výhody, které svým účastníkům přináší. Pokud jsou správcem cash-poolingu vykonávané spíše koordinační funkce a tento nenese významná rizika, měla by tomu odpovídat i jeho spíše rutinní odměna. Pokud však vykonává komplexnější funkce, nese (a má kapacitu nést) a kontroluje finanční rizika, mělo by to být zohledněno ve výši jeho odměny. Důležitá je rovněž dokumentace takových funkcí a rizik.

Finanční garance

Zpráva popisuje rovněž možné přístupy k oceňování finančních garancí mezi spojenými osobami, typicky v případech, kdy ručitel poskytuje garanci za úvěry poskytnuté nespřízněným věřitelem. Zpráva výslovně konstatuje, že garanční transakce představují běžné vnitroskupinové transakce, které podléhají pravidlům pro převodní ceny, a mělo by s k nim tak přistupovat. Situace zahrnující explicitní garance se liší od tzv. implicitní podpory. V případě explicitní garance by dlužník nebyl obecně ochoten zaplatit za garanci, pokud by neočekával, že nad implicitní podporu získá i přiměřenou výhodu.

V návaznosti na vydání Zprávy lze očekávat zvýšenou pozornost v oblasti finančních transakcí ze strany finančních úřadů. S ohledem na výše uvedené bychom doporučili zrevidovat nastavení vnitroskupinového financování či jiných finančních transakcí a náležitě ho zdokumentovat.

Převodní ceny Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right