Daně 

Aktualizace GBER i Dočasného krizového a transformačního rámce

Dne 9. 3. 2023 Evropská komise schválila aktualizaci Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) a Dočasného krizového a transformačního rámce. Obě tato opatření si kladou za cíl usnadnit členským státům možnost veřejné podpory v oblasti zelené transformace, investic do vědy a výzkumu a dekarbonizačních opatření.

Aktualizace GBER nově umožňuje členským státům veřejnou podporu specifických oblastí, konkrétně:

 • Zvýšení veřejné podpory projektů v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky s cílem podpory zavádění obnovitelných zdrojů energie, dekarbonizačních projektů, ekomobility, biodiverzity, obnovitelných vodíkových technologií a zvýšení energetické účinnosti
 • Usnadnění realizace projektů s žadateli z více členských zemích, včetně projektů společného evropského zájmu v oblasti výzkumu a vývoje (IPCEI)
 • Rozšíření možností pro odbornou přípravu a rekvalifikaci napříč hospodářskými sektory tím, že od oznamovací povinnosti budou osvobozeny vzdělávací projekty, u nichž je částka podpory nižší než 3 mil. eur
 • Udělení blokové výjimky pro opatření přijatá s cílem regulovat ceny elektřiny a zemního plynu a tepla z nich vyrobeného
 • Významné zvýšení notifikačních prahů veřejné podpory v oblasti životního prostředí, výzkumu, vývoje a inovací
 • Prodloužení platnosti stávajícího GBER do konce roku 2026 s cílem posílit právní jistotu a regulatorní stabilitu

V návaznosti na schválení novelizace Evropskou komisí 9. 3. 2023 bude text novelizovaného GBER v nadcházejících týdnech zveřejněn v oficiálním věstníku EU, v platnost pak vejde následující den.

V tentýž den schválila Evropská komise nový Dočasný krizový a transformační rámec s cílem podporovat opatření v odvětvích, která jsou klíčová pro přechod na klimatickou neutralitu. Spolu s aktualizací GBER Dočasný krizový a transformační rámec reaguje na průmyslový plán Zelené dohody pro Evropu a umožňuje následující změny:

 • Prodlužuje členským státům možnost zavádět opatření potřebná pro přechod na klimaticky neutrální průmysl, konkrétně programy urychlující zavádění obnovitelných zdrojů energie, uskladňování energie a programů pro dekarbonizaci výrobních procesů, které mohou státy zavádět do konce roku 2025.
 • Bude možné upravit již existující opatření s cílem podporovat zavádění obnovitelných zdrojů energie, skladování energie, dekarbonizace průmyslových výrobních procesů prostřednictvím i) zjednodušení podmínek pro přidělení podpory menším projektům, popř. projektům s novými, v praxi ještě málo prověřenými technologiemi; ii) rozšíření možností podpory pro zavádění různých tipů obnovitelných zdrojů energie; iii) rozšíření možností podpory dekarbonizačních průmyslových procesů přechodem k palivům založeným na vodíku a iv) ustanovení vyššího stropu pomoci a zjednodušených výpočtů pomoci.
 • Bude možné zavést nová opatření aplikovatelná do 31. 12. 2025 s cílem dále urychlit investice do klíčových sektorů pro přechod na klimaticky neutrální hospodářství, umožnit investiční podporu výroby strategického vybavení, jako jsou baterie, solární panely, větrné turbíny, tepelná čerpadla, elektrolyzéry a zařízení na zachycování a skladování uhlíku, výroby jejich komponent a investiční podporu těžby a recyklace potřebných přírodních materiálů. Konkrétně mohou členské státy přijmout následující opatření:

– Připravit jednoduchá a účinná dotační schémata, která budou poskytovat podporu zastropovanou až do určitého procenta investičních nákladů v závislosti na umístění investice a velikosti žadatele. Malé a středně velké podniky, stejně jako podniky operující v méně rozvinutých regionech jsou oprávněny k vyšší míře podpory tak, aby bylo zajištěno splnění kohezních cílů. Členské státy mohou poskytnout ještě vyšší procentuální podporu investičních nákladů prostřednictvím daňového zvýhodnění, půjček nebo záruk.

– Ve výjimečných případech je možné poskytnou společnostem vyšší individuální podporu, a to v případě, že hrozí skutečné riziko odlákání investice mimo Evropu. V takové situaci mohou členské státy poskytnout buď částku, kterou by příjemce mohl získat pro stejnou investici v alternativní destinaci, nebo částku podpory potřebnou pro motivaci příjemce k tomu, aby umístil investici v EHP.

Obnovitelné zdroje energie Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right