COVID-19  Daně 

Aktuální témata z oblasti spotřebních daní: dezinfekční prostředky a zelená nafta

Pokud nakupujete, prodáváte, či dokonce vyrábíte dezinfekční prostředky, zamýšleli jste se nad případnými důsledky z pohledu spotřební daně z lihu? V důsledku snížení sazby daně u motorové nafty může docházet k nejasnostem u vrácení daně z těchto minerálních olejů. Jak postupovat při výpočtu nároku na vrácení daně a jak to promítnout do daňového přiznání?

Dezinfekce – rizika a případné povinnosti z titulu spotřební daně z lihu

Vzhledem k současné epidemické situaci je stále více aktuální téma dezinfekčních prostředků, které většina společností používá například pro desinfekci svých prostor nebo pro zaměstnance k využití v zaměstnání. Mnoho společností také začalo dezinfekce vyrábět nebo zařazovat do svého sortimentu. Je tedy vhodné zamyslet se nad případnými povinnostmi plynoucími těmto společnostem ze zákona o spotřebních daních. V některých případech je také nutné plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, těmto se však v tomto článku blíže nevěnujeme.

Všeobecně platí, že je možné pro výrobu dezinfekčních prostředků použít obecně (úplně) denaturovaný líh, zvláštně denaturovaný líh nebo líh nedenaturovaný. Pro nákup obecně denaturovaného lihu osvobozeného od spotřební daně není nutné disponovat žádným povolením vydaným správcem spotřební daně, nicméně je nutné tento líh použít pro právními předpisy stanovené účely, mezi něž výroba dezinfekčních prostředků spadá.

Také pro nákup zvláštně denaturovaného lihu osvobozeného od spotřební daně je nutné vlastnit povolení, a navíc v tomto případě musí být denaturovaný líh využit pro stanovený účel použití a zároveň musí být denaturován ve stanoveném poměru specifickým denaturačním prostředkem. Účel a denaturační poměr stanoví příloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

V případě nedenaturovaného lihu bude jeho pořízení v tuzemsku již zatíženo spotřební daní a využití takovéhoto lihu pro výrobu dezinfekce nebude pravděpodobně ekonomicky výhodné. Nicméně z pohledu osvobození od spotřební daně se v praxi může stát, že by byl nedenaturovaný líh dovážen z jiného členského státu EU a jeho denaturace by byla provedena až v České republice. V takovém případě by musel takový líh být dovážen v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně a po ukončení přepravy umístěn do daňového skladu, kde by byla provedena denaturace.

V této souvislosti upozorňujeme, že pokud líh pořizujete z jiného členského státu EU, je nutné na případné povinnosti dbát se zvýšenou opatrností nejen v případě pořízení nedenaturovaného lihu, ale vždy. Související povinnosti se totiž mohou lišit v případě pořízení denaturovaného lihu s ohledem na prostředek, kterým byl daný líh denaturován, nebo může být společnost povinna oznámit přijetí těchto výrobků správci daně.

Zelená nafta – nárok na vrácení daně z minerálních olejů

Vzhledem ke snížení sazby daně u motorové nafty od 1. 1. 2021, o kterém jsme vás informovali v předchozím článku, může docházet k nejasnostem při výpočtu nároku na vrácení spotřební daně, na které má plátce daně nárok, z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese. Plátce daně totiž mohl pro tyto účely použít minerální oleje, které byly zdaněny různými sazbami spotřební daně. A to v závislosti na datu, kdy byla tato motorová nafta uvedena do volného oběhu, případně může plátce daně pro tyto účely použít nespotřebované zásoby nakoupené v roce 2020.

Generální ředitelství cel (GŘC) vydalo informaci, jak má plátce daně v tomto případě postupovat při výpočtu nároku na vrácení spotřební daně. Dle této informace se motorová nafta uvedená do volného daňového oběhu v roce 2021 označuje číselným označením 271085 a motorová nafta uvedená do volného daňového oběhu ještě v roce 2020 pod číslem 971085. Podle GŘC vypočte plátce daně výši nároku na vrácení spotřební daně pro tyto jednotlivé druhy odděleně a zároveň tento nárok uvede v daňovém přiznání samostatně na dvou řádcích.

V případě zájmu o podrobnější informace nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Spotřební daň dReport zpravodaj
Daně 

Povinné náležitosti projektové dokumentace u odpočtu na výzkum a vývoj: přepjatý formalismus, nebo legitimní očekávání?

Obsahové náležitosti dokumentu s názvem „Projekt výzkumu a vývoje“ (dnes tzv. „Projektová dokumentace“) se staly předmětem celé řady sporů mezi poplatníky a správcem daně. Nejvyšším správním soudem bylo opakovaně potvrzeno, že pouze Projekty výzkumu a vývoje obsahující všechny taxativně vyjmenované náležitosti zakládají právo na uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj. Novelou zákona o daních z příjmů od 1. dubna 2019 se změnila koncepce fungování odpočtu s cílem odstranit tehdy vnímané nedostatky v zákoně a udělat odpočet jednodušší, atraktivnější a dostupnější pro větší množství poplatníků. Vláda dokonce deklarovala, že právě odpočet na výzkum a vývoj bude nejvýznamněji podporovanou formou veřejného financování firemních investic. 

30. 3. 2021
Daně 

Daňový balíček se řeší u Ústavního soudu ČR

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích příspěvcích, v průběhu schvalovacího procesu tzv. daňového balíčku pro rok 2021 vznikly pochybnosti, zda legislativní proces proběhl ústavně předepsaným způsobem. Skupina senátorů nyní požádala Ústavní soud ČR o přezkoumání ústavnosti schvalovacího procesu tohoto zákona a navrhla jeho zrušení. Dle Ústavy České republiky totiž Ústavní soud může rozhodnout o zrušení zákona, pokud je v rozporu s ústavním pořádkem. 

23. 3. 2021