Daně 

Blízký a vzdálený rodinný příslušník občana EU: dopady v praxi

Novelou ze dne 2. srpna 2021 zákon o pobytu cizinců nově rozlišuje mezi blízkými a vzdálenými rodinnými příslušníky občanů EU. S tímto rozdělením se také pojí jiná práva a povinnosti, přístup k žádosti či náležitosti žádosti. V tomto článku vám představíme dopad těchto nových pravidel v praxi.

Asi není překvapením, že tzv. blízcí rodinní příslušníci mají zjednodušené podání žádosti o pobytové oprávnění, větší práva během řízení a také zjednodušenou cestu k získání trvalého pobytu. Za blízkého rodinného příslušníka se v této souvislosti považuje tzv. nukleární rodina, tedy manžel, manželka, registrovaný partner/partnerka, rodič občana EU mladšího 21 let, potomek mladší 21 let či potomek anebo předek manžela občana EU, pokud je závislý na výživě nebo péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem/manželkou.

Mezi vzdálené rodinné příslušníky nyní zákon řadí nesezdané páry (druh, družka) a příbuzné osoby, jako například osobu vyživovanou občanem EU nebo osobu, u které vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči daného občana EU. Tito nově vzdálení rodinní příslušníci, kteří získali přechodný pobyt před 2. srpnem 2021, měli do 31. srpna 2022 čas na výměnu svého dokladu za pobytovou kartu, aby si zachovali práva blízkého rodinného příslušníka. Pokud to nestihli, nezůstane jim toto postavení zachováno.

V rámci novely také došlo k úpravě procesu řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu. Změny přitom opět pocítí zejména vzdálení rodinní příslušníci, kteří mají možnost podat žádost na území ČR jen z titulu speciálního krátkodobého víza pro rodinné příslušníky, jež se vydává na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Nově tedy vzdálený rodinný příslušník nemá možnost podat žádost o přechodný pobyt na území ČR z víza vydaného za jiným účelem, z výjezdního příkazu apod. Správní orgán má možnost žádost zamítnout, pokud je podaná z jiného krátkodobého víza (například i vydaného jiným státem). Tato podmínka se netýká občanů třetích zemí s bezvízovým stykem, ale týká se jen zemí, které mají s Českou republikou (a potažmo s EU) zavedenou vízovou povinnost. Blízkého rodinného příslušníka se tato podmínka netýká – měl by však žádost o pobyt podat do 3 měsíců ode dne vstupu na území České republiky.

Za běžných okolností tedy rodinný příslušník po svém příjezdu na území ČR do 3 měsíců podá žádost na příslušném pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Při podání žádosti je cizinci i nadále do pasu vlepen vízový štítek a je mu vyznačena tzv. fikce pobytu, avšak již na přepážce ministerstva vnitra je provedeno předběžné uvážení, zdali žadatel splňuje podmínky pro udělení přechodného pobytu, či nikoli. Doporučujeme tedy již při podávání žádosti donést co nejvíce dokumentů prokazujících partnerský či jiný vztah s občanem EU.

Nově také vzdálení rodinní příslušníci dostanou pouze průkaz o povolení k pobytu, kdežto blízcí rodinní příslušníci biometrickou pobytovou kartu platnou až na 5 let. Oproti tomu vzdáleným rodinným příslušníkům se nově uděluje pobyt pouze na 3 roky.

A jaké jsou další náležitosti žádosti u vzdáleného rodinného příslušníka?

  •  Při podání žádosti o přechodný pobyt je také vzdálený rodinný příslušník povinen nově doložit příjem. Jedná se o úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení (dokládá se za poslední 3 měsíce). Dále musí rovněž doložit zdravotní pojištění na celou plánovanou dobu pobytu. Vzdálení rodinní příslušníci tak musí platit vysoké částky za komplexní zdravotní pojištění.
  • Vzdálení rodinní příslušníci mohou na rozdíl od těch blízkých žádat o trvalý pobyt až po 5 letech přechodného pobytu. Při jakémkoli prodloužení přechodného pobytu je vždy nutné znovu doložit příjmy a pojištění. Nově se také zavedl správní poplatek za žádost ve výši 200 Kč.
  • Pokud je žádost o přechodný pobyt vzdálenému rodinnému příslušníkovi zamítnuta, fikce pobytu končí, a to v okamžiku oznámení o neudělení pobytu. Během případného odvolání tedy již cizinec nemůže až na výjimky pobývat na území ČR.

Status blízkého rodinného příslušníka s sebou tedy nese mnoho výhod. Mohou žádat o přechodný pobyt z jakéhokoli víza či pobytu, nemusí dokládat příjmy, pojištění a mohou o trvalý pobyt žádat už po 2 letech.

Novela zákona o pobytu cizinců přinesla striktnější podmínky pro druhy/družky či příbuzné občanů EU, tedy vzdálené rodinné příslušníky. Pokud potřebujete pomoci s žádostmi o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, neváhejte nás kontaktovat.

Imigrace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right