Daně 

Bránit se v oblasti daní má smysl

I když se v některých případech může obrana vůči rozhodnutím a postupům Finanční správy ČR zdát jako zdlouhavý boj s nejistým výsledkem, nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu („NSS“) mnohdy přesvědčují o opaku. Začátkem roku vynesl NSS dvě poměrně zásadní rozhodnutí, která korigují praxi finančních úřadů, a to v pozitivním směru vůči daňovým subjektům.

Obě rozhodnutí NSS lze považovat v oblasti správy daní za významná a pozitivní pro daňový subjekt. Tato rozhodnutí jsou pro daňové subjekty určitá forma potvrzení, že bránit se soudní cestou má smysl.

Prvním z rozhodnutí je kauza (rozhodnutí NSS čj. 5 Afs 60/2017 – 60) týkající se společnosti, které správce daně zamítl nárok na odpočet DPH, a to z důvodu údajného zapojení do podvodného řetězce. NSS následně rozsudek soudu i rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství zrušil, protože nebylo jasně prokázáno, že společnost věděla nebo vědět mohla o zapojení do podvodu na DPH. NSS kritizoval zejména účelové hodnocení důkazů, kdy oba správní orgány vyzdvihovaly ty důkazy, které byly k tíži společnosti, a naopak důkazy v její prospěch byly opomíjeny.

Podle NSS je zásadně vždy povinností správce daně, aby prokázal, že daňový subjekt o podvodu věděl nebo vědět mohl. Důkazní břemeno tak nelze přenést pouze na bedra daňového subjektu a také není možné extenzivně a bezmezně rozšiřovat požadavek prověřování věrohodnosti obchodních partnerů, který je stanoven judikaturou Soudního dvora EU, a klást tak na daňové subjekty až mnohdy nesplnitelné nároky.

NSS také zdůraznil, že je mimo možnosti daňového subjektu prověřovat všechny možné subdodavatele podílející se na obchodní transakci a také že není možné automaticky přičítat k tíži daňovému subjektu podvodné jednání někoho jiného než jeho přímého partnera, protože by to zakládalo objektivní odpovědnost bez zavinění. NSS na druhou stranu připomněl pravidlo, že daňový subjekt by měl být ale naopak obezřetný, pokud dodavatel, předmět plnění, cena nebo jiné okolnosti vykazují určité pochybnosti o „solidnosti“ transakce.

Druhé rozhodnutí (rozhodnutí NSS čj. 5 Afs 78/2017 – 33) se týká zákonné povinnosti ručení za nezaplacenou DPH dodavatelem. V daném sporu byla společnost správcem daně vyzvána, aby jako ručitel zaplatila daňový nedoplatek za daňový dluh, který nebyl exekučně vymožen od dodavatele. Podle správce daně vznikla ručitelská povinnost proto, že úplatu za plnění uhradil plátce DPH bezhotovostně na účet dodavatele vedený v zahraničí (na Slovensku). Krajský soud však rozhodnutí správce daně zrušil a NSS jeho rozhodnutí potvrdil.

NSS uvedl, že je třeba, aby správce daně unesl důkazní břemeno a prokázal, že daňový subjekt věděl nebo vědět mohl o úmyslech dodavatele daň nezaplatit. Dále podle NSS platí, že bezhotovostní platba na zahraniční účet nemůže sama o sobě založit ručitelský vztah za chování jiného daňového subjektu, který neodvedl daň. Platba na účet mimo tuzemsko navíc není podle NSS v obchodním styku ničím výjimečným a odpovídá zásadě volného pohybu kapitálu v rámci evropského hospodářského prostoru. NSS se ovšem neztotožnil s názorem krajského soudu, že tento zákonný titul ručení je v rozporu s unijním právem.

Nenechte si ujít naše semináře i pracovní snídaně, které s tímto tématem souvisejí

Má smysl se bránit! – Seminář za účasti soudce NSS Karla Šimky
21. května, Praha

Finanční správa se v rámci daňových kontrol intenzivně zaměřuje na některé daňové otázky. Daňové předpisy zároveň ukládají podnikatelům stále nové a nové povinnosti. Jak se v tom zorientovat a ochránit svou společnost? Zaregistrujte se na akci.

Co by měl CEO vědět… Pracovní snídaně v Ostravě, Praze a Brně

Daňové předpisy ukládají podnikatelům stále nové povinnosti. Finanční správa se v rámci jejich kontroly intenzivně zaměřuje na některé typické otázky. Stále častěji přitom finanční úřad zkoumá, zda management jednal s péčí řádného hospodáře. Jak tato praxe dopadá na podnikatele? Co by měl každý CEO vědět, aby ochránil svou společnost? Registrujte se na akci, vybírejte ze tří termínů i lokalit:

17. dubna 2018, Ostrava
24. dubna 2018, Praha
26. dubna 2018, Brno

 

Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right