Články od autora: Alena Wágner Dugová

Daně 

Úkony prováděné správcem daně v rámci místního šetření mohou představovat materiální zahájení daňové kontroly

Dle nedávného rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 18 Af 11/2021 překročil správce daně zákonný rámec místního šetření, když prováděl úkony, které svým charakterem a intenzitou odpovídají spíše daňové kontrole, čímž došlo k přerušení prekluzivní lhůty pro stanovení daně ještě před formálním zahájením daňové kontroly. 

19. 11. 2021
Daně 

Promíjení sankcí u sociálního a zdravotního pojištění

Odstranění tvrdosti zákona, tedy prominutí penále, není doménou pouze daňového řízení. Velmi často může nastat situace, kdy je penále uloženo za pozdní úhrady plateb zdravotního a sociálního pojištění. A toto penále může dosáhnout velmi vysoké částky. V souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění a zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je možné také tyto sankce prominout. Pro promíjení penále u sociálního a zdravotního pojištění platí zcela odlišná pravidla než pro promíjení sankcí u daní. 

25. 10. 2021
Daně 

Kdy hrozí penále při podání dodatečného daňového přiznání?

Většina daňových subjektů má již zažité pravidlo, že při dobrovolném podání dodatečného daňového přiznání nevznikne daňovému subjektu povinnost uhradit penále, které představuje 20 % doměřené daně. Smyslem tohoto pravidla je finančně motivovat daňové subjekty, aby dobrovolně přiznaly a uhradily správci daně opomenutou daňovou povinnost. Toto pravidlo však doznalo s účinností od 1. ledna 2021 novelou daňového řádu významné změny. Generální finanční ředitelství k této problematice vydalo i metodický pokyn, který tuto změnu blíže vysvětluje. 

14. 9. 2021
Deloitte živě 

Právničky z Deloitte Legal: Jak sladit mateřství a kariéru nejen v době pandemie

Skloubit práci s dětmi bylo bezesporu náročné vždy. V posledním roce, kdy náš soukromý i pracovní život zásadním způsobem ovlivňuje pandemie covidu-19, se ale nároky na rodiče, a co si budeme povídat zvláště na matky, ještě zvýšily. Pro pracující rodiče je důležitá nejen podpora rodiny, ale samozřejmě také firmy. Společnost Deloitte se na podporu rodičů s dětmi a inkluzi obecně zaměřuje dlouhodobě a své o tom vědí i tři právničky z Deloitte Legal. Jak se vyrovnaly s mateřskou rolí? Vnímají částečný úvazek jako překážku v kariérním postupu? A zaskočilo je v této době vůbec něco, když home office, flexibilní pracovní dobu i komunikaci na dálku znají jako své boty z doby mateřské a rodičovské dovolené? 

26. 5. 2021
Daně 

Promíjení penále, úroků a nově i pokuty za opožděné podání daňového přiznání

Doměření daně správcem daně je doprovázeno vznikem povinnosti platit úroky z prodlení a často i penále, přičemž v některých případech mohou tyto sankce ve svém souhrnu samotný doměrek fakticky i převýšit. Možností, jak zmírnit sankční následky doměření daně, je institut individuálního promíjení příslušenství daně. Od 1. 1. 2021 byla navíc nově do daňového řádu zakotvena možnost prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. 

27. 4. 2021
Daně 

V jaké lhůtě podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020?

S příchodem nového roku nastává období účetních závěrek a přípravy daňového přiznání k dani z příjmů za uplynulé kalendářní zdaňovací období. V letošním roce je třeba věnovat lhůtě pro podání daňového přiznání větší pozornost, protože novela daňového řádu s účinností od 1. ledna 2021 podstatně přeformulovala dosavadní pravidla. Podle přechodných ustanovení a informace Finanční správy ČR se totiž nová pravidla aplikují již na zdaňovací období roku 2020. 

10. 2. 2021