Daně 

Brexit: Koordinace sociálního zabezpečení

Po dlouhých rozhovorech mezi vládou Spojeného království a Evropskou komisí bylo nakonec dosaženo Dohody o obchodu a spolupráci. Ta mimo jiné obsahuje také Protokol o koordinaci sociálního zabezpečení. Většina „nových“ situací týkajících se pohybu osob mezi Spojeným královstvím a členskými státy EU (dále jen „EU“) je tak od 1. ledna 2021 ošetřena stejně jako „staré“ situace, na které se aplikovala pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení a které mohou být nadále kryty Dohodou o vystoupení Spojeného království z EU.

Ačkoli řada ustanovení zahrnutá v Protokolu je podobná stávajícím pravidlům EU o koordinaci sociálního zabezpečení, existují určité klíčové rozdíly, které by jednotlivci a jejich zaměstnavatelé měli znát, jak je vysvětleno níže.

Co Protokol znamená v praxi?

Na koho se dle Protokolu vztahují ustanovení o koordinaci sociálního zabezpečení?

Protokol se vztahuje na občany EU, státní příslušníky Spojeného království a třetích zemí, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky legálně pobývající ve Spojeném království nebo v EU, kteří:

  • se nacházejí v situaci, která zahrnuje prvek přeshraničního styku týkající se Spojeného království a členského státu EU začínající 1. lednem 2021 nebo později, a kteří
  • nepodléhají podmínkám Dohody o vystoupení Spojeného království z EU.

Protokol se rovněž vztahuje na rodinné příslušníky těchto jednotlivců.

 Co to znamená pro přeshraniční pracovníky pohybující se mezi Spojeným královstvím a EU?

1. Pracovníci, na které se Protokol vztahuje, budou v jednom okamžiku podléhat pouze jednomu systému sociálního zabezpečení, a to obvykle v zemi, kde pracují. Zvláštní ustanovení platí pro „vyslané pracovníky“ a pracovníky vykonávající činnost ve více státech.

2. Protokol ukládá zaměstnavatelům povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení stejným způsobem jako stávající nařízení EU o sociálním zabezpečení. To znamená, že zaměstnavatelé v EU nebo ve Spojeném království mají povinnost se zaregistrovat u příslušných úřadů za účelem úhrady příspěvků zaměstnanců i zaměstnavatelů dle vnitrostátních právních předpisů.

3. Zvláštní pravidla pro vyslané pracovníky se vztahují na vyslání v délce do 24 měsíců, přičemž v zásadě odráží stávající pravidla pro vyslané / dočasně přidělené pracovníky zahrnutá v nařízeních EU. Každý členský stát EU však musí oznámit, zda se bude tímto pravidlem řídit, či ne, přičemž lhůta pro oznámení trvá do 1. února 2021. Česká republika tato ustanovení uplatňovat bude.

4. Ustanovení o pracovnících vykonávajících činnost ve více státech značí, že by jednotlivci měli podléhat krytí na stejném principu, na kterém fungují i stávající nařízení EU.

5. V Protokolu se nenachází doložka o mimořádných okolnostech, která by odpovídala článku 16 ve stávajících pravidlech EU o koordinaci sociálního zabezpečení. To znamená, že pro vyslání přesahující dva roky není osvědčení o pojistném krytí domovské země k dispozici. 

6. Měla by být zavedena opatření týkající se poskytování vzájemné zdravotní péče, která do značné míry odráží současná opatření, i když v praxi panují určité nejasnosti.

Z pohledu České republiky mohou občané Spojeného království nadále využívat evropské průkazy zdravotního pojištění (EHIC) pro čerpání nezbytné péče během krátkodobého pobytu. Stávající evropské průkazy vystavené britskými institucemi zůstávají v platnosti a není třeba žádat o jiný doklad. V budoucnu bude Spojené království zřejmě zavádět nový mezinárodní průkaz zdravotního pojištění (GHIC), kterým se budou tyto osoby prokazovat.

Občané EU s právem pobývat ve Spojeném království k 31. prosinci 2020 mohou požádat o nový průkaz EHIC platný i ve Spojeném království (UK EHIC). Vláda Spojeného království jednotlivcům dále doporučuje, aby si sjednali vhodné cestovní pojištění s dostatečným krytím zdravotní péče.

7. Protokol obsahuje ustanovení týkající se koordinace a ochrany většiny dávek sociálního zabezpečení mezi Spojeným královstvím a EU. Ta by vesměs měla platit na stejném principu jako stávající nařízení EU. Existují však výjimky, zejména poskytování rodinných dávek – včetně přídavků na děti – a dávek na dlouhodobé ošetřovné. Přístup k těmto dávkám bude záviset na vnitrostátních právních předpisech, které dotyčným osobám nemusí zajistit stejnou úroveň dávek.

Protokol se nevztahuje na země ESVO, tedy na Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Podmínky poskytování sociálního zabezpečení mezi Spojeným královstvím a těmito zeměmi se budou řídit stávajícími bilaterálními dohodami o sociálním zabezpečení (s výjimkou Lichtenštejnska, kde dohoda se Spojeným královstvím uzavřena nebyla).

Brexit aktuálně Sociální zabezpečení dReport zpravodaj Brexit

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right