Daně 

Březnové novinky z DPH

Ministerstvo financí ČR začalo pracovat na implementaci směrnice a nařízení Rady EU, které zásadním způsobem mění podmínky přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU. V případu C-647/17 Srf Konsulterna potvrdil Soudní dvůr EU, že v případě poskytování vícedenních účetních školení pro širokou veřejnost se místo plnění nachází v místě konání této akce. Chcete se dozvědět více? Přečtěte si novinky z oblasti DPH.

 

Připravovaná novela zákona o DPH – rok 2020

Ministerstvo financí ČR začalo pracovat na implementaci směrnice a nařízení Rady EU, které zásadním způsobem mění podmínky přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU. Od ledna 2020 bychom se měli mimo jiné setkávat s novými podmínkami pro osvobození intrakomunitárních dodávek zboží, s novými pravidly pro zjednodušení dodávek přes konsignační sklad a s jinými postupy při přiřazování přepravy u řetězových dodávek zboží. Současně by mělo dojít k zásadní změně DPH režimu záloh přijatých na cestovní službu v režimu §89 zákona o DPH. Návrh novely byl v březnu předložen do vnějšího připomínkového řízení.

 

 Judikatura SDEU

V případu C-647/17 Srf Konsulterna potvrdil Soudní dvůr EU, že v případě poskytování vícedenních účetních školení pro širokou veřejnost (účastníci nicméně musí splňovat určité profesní požadavky) se místo plnění nachází v místě konání této akce. Na uvedeném se nic nezmění, ani pokud se účastníci předem zaregistrují a bude zjevné, že všichni jsou osobami povinnými k dani. Názor Soudního dvora může měnit pohled na stanovení místa plnění u tzv. B2B služeb.

Z rozhodnutí C‑562/17 Nestrade je patrné, že žadateli o vrácení DPH může být nárok na vrácení odepřen, pokud do žádosti zahrnul určité faktury s nesprávnými údaji, na výzvu správce daně včas nereagoval a následně dané faktury (tentokrát již se správnými údaji) znovu zahrnul do další samostatně podané žádosti. Soudní dvůr akcentoval princip právní jistoty a nárok na vrácení daně neumožnil, pokud již o první žádosti bylo pravomocně rozhodnuto.

Soudní dvůr v případu C-278/18 Sequeira Mesquita posuzoval DPH režim pachtu zemědělské půdy (vinice). Vyjadřoval se k aspektům podstaty nájmů, ke komplexnosti aktivit nájemce využívajícího vinici, k otázce automatického prodlužování smlouvy apod. a dovodil, že dané plnění může být osvobozené od DPH.

Jak dovodil Soudní dvůr v případu C-17/18 Mailat, není možné pronájem podniku vnímat jako službu mimo předmět daně. Pokud je klíčová část podniku tvořena nemovitostí, pak je možné pronájem osvobodit (bez nároku na odpočet daně).

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Novela zákona o DPH SDEU dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right