Daně 

Červnové novinky z DPH

V souvislosti se změnami podmínek přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU od ledna 2020 vydala Komise EU materiál s popisem vybraných aspektů nových pravidel. GFŘ dokončuje práce na metodické informaci, která by se měla týkat DPH režimu vydávání a distribuce voucherů. A co je nového u SDEU? Nejen o tom se dočtete v červnových novinkách.

Názor Komise EU ke změnám od 1. 1. 2020

V souvislosti se změnami podmínek přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU od ledna 2020 vydala Komise EU materiál s popisem vybraných aspektů nových pravidel. Komentuje především podmínky pro použití call-off stock zjednodušení (ztráty zboží, vznik provozovny pro účely DPH), přiřazení přepravy při intrakomunitárních dodávkách (využití triangulace u více subjektů v řadě, role registrace zákazníka k DPH) či otázku určení osob, které mohou vypracovávat důkazy o takové přepravě. Komise EU se snaží velmi striktní podmínky evropské legislativy vyložit relativně vstřícně, nicméně je otázkou, do jaké míry lze volně pracovat s jednoznačně znějícím legislativním textem. V souvislosti s tím upozorňujeme též na to, že Ministerstvo financí ČR připravuje příslušnou novelu zákona o DPH s navrhovanou účinností od ledna 2020. V současné době je ukončeno vnější připomínkové řízení.

Informace GFŘ

Generální finanční ředitelství  (GFŘ) dokončuje práce na metodické informaci, která by se měla týkat DPH režimu vydávání a distribuce voucherů. Některé názory uvedené v této informaci budou pravděpodobně vnímány jako kontroverzní (vrácení peněz při reklamaci zboží uhrazeného voucherem, povinnost vrátit odpočet daně v případě nevyužitého voucheru), ovšem některé nejspíše budou odborníky z oboru vítány (řešení režimu přenesené daňové povinnosti, nezdanění částek nad hrazených voucherem nad rámec ceny apod.). V nejbližší době ještě budou zapracovány další připomínky účastněných.

Generální finanční ředitelství v rámci jednání na Koordinačním výboru zaujalo odmítavý postoj k fungování takových sdružení, ve kterých si jednotliví účastníci nerozdělují rovnoměrně příjmy a výdaje (náklady a výnosy). Dle názoru GFŘ pouhé rozdělení příjmů nepostačuje k tomu, aby byla naplněna podstata smlouvy o sdružení. Jde o názor, který by mohl mít dalekosáhlé dopady na fungování sdružení v ČR.

Judikatura SDEU

V případu C-185/18 Oro Efectivo Soudní dvůr připustil, že lze aplikovat i jiné daně hrazené z obratu, pokud nenaplňují základní znaky DPH (systém odpočtů, všeobecnost). Ukazuje se, že digitální daň z obratu, o jejímž zavedení ministerstvo financí v současnosti uvažuje, legislativě v oblasti DPH pravděpodobně nijak neodporuje.

Názor generálního advokáta v případu  C-42/18 Cardpoint potvrzuje, že osvobození pro operace týkající se plateb a převodů nelze rozšiřovat na služby provozování bankomatů, ačkoli jsou pro výběry peněz zcela zásadní. Je přitom možné, že v praxi některé subjekty takové služby osvobozují, neboť se domnívají, že zajišťují klíčový prvek v převodu peněz. Konečné slovo v dané věci bude mít soudní dvůr. S ohledem na analýzu provedenou generálním advokátem si však lze těžko představit, že by dospěl k odlišnému závěru.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Ministerstvo financí GFŘ SDEU dReport zpravodaj DPH
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nizozemský nejvyšší soud určil, že fond sám o sobě nemůže podat žádost o vrácení srážkové daně z dividend, protože podle nizozemského práva nemá právní subjektivitu. Nizozemský nejvyšší soud rozhodl ve prospěch finanční správy, že příjem v podobě zahraniční dividendy odvozené z držby významného podílu podléhá v Nizozemsku srážkové dani. Ruské ministerstvo financí vydalo pokyn, ve kterém vysvětluje, jak aplikovat pravidla smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Francií a Ruskem pro výplatu dividend. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020