Daně 

Červnové novinky z DPH

V souvislosti se změnami podmínek přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU od ledna 2020 vydala Komise EU materiál s popisem vybraných aspektů nových pravidel. GFŘ dokončuje práce na metodické informaci, která by se měla týkat DPH režimu vydávání a distribuce voucherů. A co je nového u SDEU? Nejen o tom se dočtete v červnových novinkách.

Názor Komise EU ke změnám od 1. 1. 2020

V souvislosti se změnami podmínek přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU od ledna 2020 vydala Komise EU materiál s popisem vybraných aspektů nových pravidel. Komentuje především podmínky pro použití call-off stock zjednodušení (ztráty zboží, vznik provozovny pro účely DPH), přiřazení přepravy při intrakomunitárních dodávkách (využití triangulace u více subjektů v řadě, role registrace zákazníka k DPH) či otázku určení osob, které mohou vypracovávat důkazy o takové přepravě. Komise EU se snaží velmi striktní podmínky evropské legislativy vyložit relativně vstřícně, nicméně je otázkou, do jaké míry lze volně pracovat s jednoznačně znějícím legislativním textem. V souvislosti s tím upozorňujeme též na to, že Ministerstvo financí ČR připravuje příslušnou novelu zákona o DPH s navrhovanou účinností od ledna 2020. V současné době je ukončeno vnější připomínkové řízení.

Informace GFŘ

Generální finanční ředitelství  (GFŘ) dokončuje práce na metodické informaci, která by se měla týkat DPH režimu vydávání a distribuce voucherů. Některé názory uvedené v této informaci budou pravděpodobně vnímány jako kontroverzní (vrácení peněz při reklamaci zboží uhrazeného voucherem, povinnost vrátit odpočet daně v případě nevyužitého voucheru), ovšem některé nejspíše budou odborníky z oboru vítány (řešení režimu přenesené daňové povinnosti, nezdanění částek nad hrazených voucherem nad rámec ceny apod.). V nejbližší době ještě budou zapracovány další připomínky účastněných.

Generální finanční ředitelství v rámci jednání na Koordinačním výboru zaujalo odmítavý postoj k fungování takových sdružení, ve kterých si jednotliví účastníci nerozdělují rovnoměrně příjmy a výdaje (náklady a výnosy). Dle názoru GFŘ pouhé rozdělení příjmů nepostačuje k tomu, aby byla naplněna podstata smlouvy o sdružení. Jde o názor, který by mohl mít dalekosáhlé dopady na fungování sdružení v ČR.

Judikatura SDEU

V případu C-185/18 Oro Efectivo Soudní dvůr připustil, že lze aplikovat i jiné daně hrazené z obratu, pokud nenaplňují základní znaky DPH (systém odpočtů, všeobecnost). Ukazuje se, že digitální daň z obratu, o jejímž zavedení ministerstvo financí v současnosti uvažuje, legislativě v oblasti DPH pravděpodobně nijak neodporuje.

Názor generálního advokáta v případu  C-42/18 Cardpoint potvrzuje, že osvobození pro operace týkající se plateb a převodů nelze rozšiřovat na služby provozování bankomatů, ačkoli jsou pro výběry peněz zcela zásadní. Je přitom možné, že v praxi některé subjekty takové služby osvobozují, neboť se domnívají, že zajišťují klíčový prvek v převodu peněz. Konečné slovo v dané věci bude mít soudní dvůr. S ohledem na analýzu provedenou generálním advokátem si však lze těžko představit, že by dospěl k odlišnému závěru.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Ministerstvo financí GFŘ SDEU dReport zpravodaj DPH
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019