Daně 

Co je nového v oblasti daně z nemovitých věcí?

V rámci konsolidačního balíčku doznal změn i zákon o dani z nemovitých věcí. Většina změn bude relevantní již pro nadcházející rok 2024. Přestože mnohé z úprav budou promítnuty správcem daně při vyměření daně automaticky, některé dílčí změny (zúžení některých osvobození) mohou vyžadovat zohlednění v daňovém přiznání.

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí

Významnou změnou, která bude mít dopad v podstatě na všechny poplatníky, je navýšení sazeb daně téměř u všech skupin nemovitých věcí (v průměru o 80 %). Jedinou skupinou pozemků, u kterých naopak dochází k poklesu daňové sazby, jsou nevyužitelné plochy (neplodná půda, meze, stráně a zeleň).

Změny v koeficientech a pravomoci obcí

Novela zákona zavádí mechanismus automatického navyšování daně v závislosti na růstu cen v ekonomice. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2025 se bude automaticky upravovat výsledná daň z pozemků, staveb a jednotek tzv. inflačním koeficientem, jehož výši bude vyhlašovat ministerstvo financí formou sdělení ve sbírce zákonů do 30. 6. roku předcházejícího zdaňovacímu období.

Dochází také k rozsáhlé úpravě systému místních koeficientů, včetně rozšíření pravomoci obcí v oblasti stanovování výše místních koeficientů pro nemovité věci umístěné na jejich území. Rozšiřuje se i možnost obcí formou obecně závazné vyhlášky určité pozemky od daně osvobodit.

Automatické předvyplnění daňového přiznání

Finanční úřad začátkem října tohoto roku spustil službu automatického vyplňování přiznání k dani z nemovitých věcí. Předvyplněny jsou v rámci daňového přiznání všechny údaje, které je možné zjistit z katastru nemovitostí nebo které již má ve své evidenci správce daně. Tyto údaje se předvyplní do průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Novou službu mohou v pilotním provozu využít pouze uživatelé Daňové informační schránky (DIS+) na portálu MOJE daně.

Některé další informace, které jsou pro stanovení daně relevantní (např. nemovité věci zdanitelné osobou jinou než vlastníkem z titulu užívání, nájmu, pachtu, informace o tom, že se jedná o stavební pozemek, nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí, a informace o podnikání ve zdanitelné stavbě/jednotce), se do přiznání nepředvyplní. Proto je nezbytné veškeré načtené a předvyplněné údaje zkontrolovat a řadu dalších skutečností individuálně posoudit. Zároveň lze využít službu ověření předvyplněných údajů na údaje v katastru nemovitostí (tato funkce dokáže zkontrolovat oproti údajům v katastru nemovitostí například správnost výměry pozemku, výši spoluvlastnického podílu na nemovité věci a další).

Služba automatického předvyplnění daňového přiznání bude přínosná zejména pro poplatníky vlastnící menší množství nemovitostí. Poplatníkům s velkým portfoliem nemovitých věcí sama finanční správa službu využívat nedoporučuje. V každém případě je vhodné věnovat náležitou pozornost posouzení skutečného charakteru a stavu jednotlivých pozemků a staveb a analyzovat možnost jejich osvobození. Tyto údaje nejsou zpravidla předvyplňovány, případně mohou být v evidenci správce daně již neaktuální, jejich nezohlednění přitom může mít při stále se zvyšujících sazbách ve výpočtu daně poměrně významné dopady.

Daně v nemovitostech Daň z nemovitých věcí Přímé daně dReport zpravodaj Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right