Daně 

Co přináší nový zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní?

Od 15. září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Jedná se o nový zákon, který implementuje směrnici Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii (tzv. směrnice DRM), na jejímž základě mohou daňoví poplatníci také nově postupovat v případě přeshraničního řešení sporné otázky ohledně výkladu a uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění (mezi členskými státy EU).

Zákon poměrně detailně popisuje mechanismus procesu (v souladu se směrnicí DRM by měl být postup harmonizovaný v rámci všech členských států EU) a vymezuje okruh náležitostí, které má žádost o zahájení harmonizovaného postupu obsahovat. Součástí nového mechanismu řešení přeshraničních daňových sporů je i institut tzv. poradního orgánu (jednorázově jmenovaný nezávislý a poradní orgán) anebo institut daňové arbitráže, který se aktivuje, pokud nedojde k dohodě příslušných orgánů obecně do dvou let. Podle přechodných ustanovení se tento nový mechanismus nemůže použít pro zdaňovací období předcházející 1. lednu 2018.

V případě daňových sporů řešených mezi členskými státy EU tak má daňový subjekt na výběr, který nástroj (postup) si vybere. Stávající mechanismy řešení daňových sporů vychází z dvoustranných daňových dohod (zejména smluv o zamezení dvojího zdanění) a tzv. Arbitrážní konvence v případě převodních cen (Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků). Tyto dohody obsahují pro případ sporů specifické články o řešení případů dohodou (někdy také zkráceně procedura MAP – mutual agreement procedure), podle kterých mohl daňový poplatník doposud – nicméně může i nadále, pokud si tak vybere – postupovat.

Tomuto tématu se budeme věnovat také v rámci našeho pravidelného webcastu.

Dvojí zdanění Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right