Články od autora: Tereza Tomanová

Daně 

Možný posun lhůt pro plnění oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI)

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost ekonomických subjektů oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a agresivním daňovém plánování. 

22. 5. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2020]

Organizace OECD vydala pro dalších osm jurisdikcí zprávy o dodržování standardů daňové transparentnosti a dále zveřejnila komentáře k návrhu legislativy upravující modelová pravidla pro sběr informací. Americká finanční správa (IRS) navrhla úpravu regulace hybridních ujednání a zveřejnila seznam často kladených otázek týkajících se standardu pro dokumentaci převodních cen. Dle stanoviska SDEU Gibraltar nespadá do působnosti směrnice o mateřských a dceřiných společnostech (směrnice PSD), a členské státy EU tudíž nemusí gibraltarským společnostem automaticky poskytovat výhody plynoucí z této směrnice. A co je nového v oblasti mezinárodního zdanění ve Francii, Rusku a v Dánsku? 

20. 5. 2020
Daně 

Podmínky pro čerpání výhod ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou

Dne 20. prosince 2019 vstoupila v platnost nová verze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům v oboru daní uzavřená mezi Českou republikou a Korejskou republikou („Smlouva“). V souladu s článkem 27 Smlouvy se ustanovení týkající se daně vybírané srážkou u zdroje použijí na příjmy, jež byly vyplaceny nebo připsány k 1. lednu 2020. U ostatních příjmů se pak ustanovení Smlouvy použijí až pro zdaňovací období začínající 1. ledna 2020 a později. 

19. 5. 2020
COVID-19  Daně 

Přístup OECD k posouzení mezinárodních daňových aspektů v návaznosti na COVID-19 opatření

V návaznosti na opatření, která v mnoha státech zavedly vlády s cílem omezit šíření pandemie COVID-19 (zejména se jedná o omezení pohybu osob a z toho vyplývající výkon práce a podnikatelské činnosti „dálkově“), vydává OECD sérii doporučení, jak k situaci přistupovat. V rámci toho zveřejnila také manuál, jak by měly státy přistupovat k těmto (doposud) bezprecedentním opatřením z pohledu vybrané problematiky mezinárodního zdanění. 

27. 4. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [duben 2020]

Od 1. července 2020 budou v Polsku platit nová pravidla pro výběr srážkové daně z přeshraničních transakcí přesahujících částku 2 mil. PLN. Norsko uvažuje s účinností od 1. ledna 2021 o zavedení srážkové daně z úrokových plateb a licenčních poplatků placeným spojeným osobám, jež nejsou rezidenty Norska. SDEU potvrdil soulad maďarské obratové daně se Smlouvou o fungování Evropské unie. Lucemburská finanční správa vydala pokyny k nedávno zavedeným pravidlům pro ovládané zahraniční společnosti. Lucemburská ministerská rada zakázala daňovou uznatelnost výdajů plynoucích z úroků a licenčních poplatků vyplácených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích. Moskevský rozhodčí soud schválil aplikaci pravidel nízké kapitalizace i pro domácí půjčky. Velká Británie vydala aktualizovaný návrh zákona upravujícího novou 2% daň z digitálních služeb, jež je účinná od 1. dubna 2020. 

22. 4. 2020
COVID-19  Daně 

COVID-19: Stabilizační balíček II, přehled stávajících opatření pro daňové poplatníky a úvěrový program COVID

Vláda zveřejnila další opatření pro daňové poplatníky a podnikatele v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie koronaviru (tzv. stabilizační a liberalizační balíček II). Část těchto návrhů podléhá schválení v Parlamentu, který by měl návrhy projednávat ve stavu legislativní nouze. Pro velké a střední podniky prozatím nebyla schválena zásadní opatření v oblasti daní. Většina změn se týká odkladu placení daní na rok 2021 či promíjení různých sankcí, ale efektivně nejde o žádné promíjení daňové povinnosti. Jako účinná pomoc podnikatelům se však jeví částečné proplácení mzdy – tzv. kurzarbeit či poskytování úvěrů. 

24. 3. 2020
Daně 

SDEU rozhodl o nároku na uplatnění daňových ztrát za předcházející období po převodu daňové rezidence

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 27. února 2020 rozhodnutí o předběžné otázce v případu AURES (C-405/18), kterou mu předložil Nejvyšší správní soud České republiky v roce 2018. SDEU došel k závěru, že daňové ztráty vzniklé v jiném členském státě EU by neměly být zohledněny v jiné zemi poté, kdy do tohoto státu společnost převedla místo svého vedení. 

23. 3. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [březen 2020]

SDEU rozhodl, že daň z transakcí s cennými papíry vybíraná v Belgii je v souladu s opatřením zajišťujícím svobodu poskytovat služby podle SFEU. Evropská unie vydala aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňových záležitostech. Nizozemsko zveřejnilo seznam otázek a odpovědí ve vztahu k nařízení o dohledu nad holdingovými společnostmi a společnostmi poskytujícími služby ve skupině. Ruský První odvolací soud zveřejnil interpretaci konceptu skutečného majitele podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Ruskem a Kyprem. OECD vydala finální pokyny k otázce převodních cen v rámci finančních transakcí. 

19. 3. 2020