Daně 

Co přinese rok 2020 v oblasti DPH? Již v lednu quick fixes a v květnu snížení DPH pro vybraná plnění

Jedním z hlavních témat tradičního podzimního semináře o dani z přidané hodnoty, který každoročně pořádá společnost Deloitte, byla letos nová pravidla v oblasti DPH, která nesou souhrnný název quick fixes, česky „rychlé záplaty“. Jejich hlavním cílem je sjednocení některých pravidel pro přeshraniční transakce se zbožím v rámci Evropské unie. Co konkrétně přinášejí? A jak se na ně připravit?

Od 1. ledna 2020 nabudou účinnosti nová legislativní pravidla z oblasti DPH quick fixes. Jde o soubor přechodných opatření, která budou platit do doby, než bude v rámci EU nastolen finální systém DPH. Když si ale quick fixes čtu, a čtu je už půl roku, mám pocit, že jsou značně ambivalentní a dá se z nich dovodit cokoliv. Takže my stále čekáme, jak budou tato pravidla vlastně vykládána.

1. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu EU

První quick fix říká, že při dodávce zboží do jiného členského státu (JČS) bude nově nutné, aby zákazník sdělil dodavateli své DIČ, jinak nebude možné dodání tohoto zboží osvobodit od DPH. V současné době podle zákona o DPH už platí, že je intrakomunitární dodávka osvobozena od daně, pokud dodáváte osobě registrované k dani z příjmu v JČS, což zjistíte právě ověřením jeho DIČ. Co se ale mění, je, že nyní budete potřebovat důkaz o tom, že vám zákazník DPH číslo aktivně sdělil, a současně bude nastaven deadline, do kdy tak musí učinit. Je jen otázka, jak tento deadline určit. A na to není jednoznačná odpověď, protože existuje několik výkladů.

Relativně ucelený pohled nabízí finanční správa, která říká, že posledním termínem pro získání DIČ zákazníka je 15. den měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k dodání zboží do JČS, což je ostatně i poslední  den, ke kterému je povinné dodávku vyreportovat.

Současně bude pro osvobození od DPH povinné uvést záznam o dodávce v souhrnném hlášení. Pokud záznam obsahuje nesprávné údaje, například v důsledku překlepu, lze tyto nedostatky zhojit řádným odůvodněním ke spokojenosti příslušných orgánů.

Jak to vidí Deloitte: Firmy si budou muset vytvořit systém, jak získávat od zákazníků DIČ a jak schraňovat důkazy o datu, kdy bylo daňové číslo sděleno – a to aktivně sděleno. Nevystačíte tedy se zjišťováním DIČ na vlastní pěst na internetu. Vyžádejte si sdělení DIČ i u svých stávajících zákazníků, byť s nimi obchodujete již dlouhá léta.

2. Způsoby prokazování přepravy zboží do JČS

Další změna se týká prokazování přepravy zboží do jiného členského státu. Dodavatel, který bude důkazy o takovéto přepravě disponovat, přenese důkazní břemeno na správce daně a bude to naopak správce, který bude muset jednoznačně prokázat, že k přepravě nedošlo.

Na první pohled zní tato druhá „záplata“ pro dodavatele příznivě. Na ten druhý už se však rýsují komplikace. Pravidlo, které upravuje povinnost prokazování dopravy, se nazývá „2 nebo 1+1“. Co to znamená? Dodavatel musí předložit dva důkazy, přičemž jsou stanoveny dvě skupiny důkazů a dodavatel si může vybrat, jestli předloží oba důkazy z první skupiny, nebo jeden důkaz z první a druhý z druhé skupiny dokumentů.

První skupina: Dokumenty týkající se přepravy – podepsaný nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží

Druhá skupina: Jiné dokumenty – pojistka přepravy, bankovní doklad o úhradě přepravy, úřední potvrzení ukončení přepravy v státě určení (např. notářem), potvrzení skladovatele o přijetí na sklad ve státě určení

V čem je problém? V tom, že tyto důkazy nesmí být vypracovány dodavatelem ani odběratelem a každý z těchto dvou důkazů musí vypracovat jiná osoba, která navíc není závislá na dodavateli ani odběrateli. Tyto podmínky lze splnit v případě, že dopravu zajišťuje dodavatel – například prvním důkazem může být přepravcem podepsaný CMR list, druhým důkazem pak bankovní doklad o zaplacení přepravy. Co když ale přepravu zajišťuje odběratel? V této situaci máte v ruce vlastně jen CMR list.

Jak to vidí Deloitte: Za těchto podmínek si zkuste zajistit set nějakých ostatních důkazů vypracovaných vámi nebo odběratelem, tak aby jich bylo dostatečné množství, abyste pak správci daně mohli říct, že sice neplníte podmínky nařízení, ale že důkazy nemáte jen dva, ale třeba hned čtyři.

Zároveň připomínáme, že budete potřebovat písemné potvrzení o přepravě od zákazníka, a to do 10. dne následujícího měsíce.

3. Přiřazení přepravy

Třetí quick fix řeší tzv. řetězové obchody, kdy dochází k jednomu pohybu zboží mezi více obchodními partnery. Nové pravidlo obecně stanovuje, že přeprava bude automaticky přiřazena k první dodávce, tedy k transakci mezi dodavatelem a prostředníkem, a tím pádem potenciálně osvobozena od DPH. Druhá dodávka pak už bude zdaněna. Ovšem v případě, kdy prostřední osoba předá dodavateli své DIČ, které mu bylo pro účely DPH přiděleno v zemi zahájení přepravy, bude přeprava přiřazena až k druhé dodávce.

Jak to vidí Deloitte: V této souvislosti se však budeme setkávat s novým jevem. Protože to, že prostředník předá DIČ ze země, kde je registrován k dani, dodavateli, ještě neznamená, že intrakomunitární dodávka, kterou provádí dodavatel, musí být osvobozena od daně. Může dodavatel důvěřovat prostředníkovi, že to zboží skutečně odveze? Může, ale správci daně to samozřejmě stačit nebude. Vzhledem k výše uvedenému nařízení o způsobu prokazování přepravy zboží budou tak mít dodavatelé tendenci i první dodávku zdaňovat.

4. Konsignační sklady (call-off stocks)

Zde přináší novela modifikace pravidel pro call-off stock a zjednodušení v případě konsignačních skladů, do nichž dodavatel přemísťuje vlastní zboží z jiného členského státu. Zákazník, který zboží odebírá z takového konsignačního skladu, bude samovyměřovat DPH nikoliv v okamžiku naskladnění, ale v okamžiku vyskladnění, tedy ve chvíli, kdy skutečně nabývá práva nakládat se zbožím jako vlastník. Zákon bude také výslovně předjímat, že se může změnit osoba zákazníka.

Nové pravidlo však přináší i nové povinnosti:

 • Zboží nesmí být v konsignačním skladu (tj. ve státě zákazníka) uskladněno déle než 12 měsíců. 366. dnem dochází k porušení podmínek a dodavatel bude muset vyreportovat přemístění zboží do dané členské země.
 • Zboží nesmí být ukradeno, ztraceno ani zničeno (včetně technologických úbytků) – v těchto případech bude zboží vyreportováno klasickou cestou, nikoliv výše zmíněným zjednodušeným režimem. Tedy v okamžiku krádeže bude dodavatel muset vyreportovat, že přemístil zboží například do ČR a že mu zde bylo ukradeno.
 • Nový kód u dodávek do JČS pro souhrnné hlášení.

Další novinky z oblasti DPH

Přeřazení vybraných služeb a produktů do snížené, 10% sazby DPH od 1. května 2020

 • Stravovací služby včetně podávání nealko nápojů nebo točeného (sudového) piva
 • Knihy, e-knihy a audioknihy včetně půjčování
 • Kohoutková voda a vodné/stočné
 • Opravy obuvi, kožených výrobků, oděvů a textilních výrobků, jízdních kol
 • Kadeřnické a holičské služby
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
 • Služby čištění a mytí oken v domácnostech
Novela zákona o DPH dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right