Nemovitosti  Daně 

Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena. Co se všechno změní?

Po zhruba půlročním legislativním procesu nabyl dne 26. září 2020 účinnosti zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (resp. zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.). Ve stručnosti si připomeňme vymezení nemovitostí, které tak již dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhají, a také s tím související úpravy zákona o daních z příjmů.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Přijatý zákon ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň se tak netýká nemovitých věcí, u kterých katastr provedl zápis nemovitosti v prosinci 2019 nebo později (resp. těch, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula dne 31. března 2020 či později). Stejného okruhu nemovitostí se týká také prominutí úroků z prodlení, resp. pokuty za pozdě podané daňové přiznání vyplývající z rozhodnutí ministryně financí v rámci tzv. liberalizačního balíčku. To znamená, že poplatníci, kteří pořídili takto vymezené nemovitosti, nemuseli do nabytí účinnosti zákona o zrušení daně podávat daňová přiznání a platit daň z nabytí, protože související sankce jim byly odpuštěny. Pokud však poplatník přesto daň z nabytí u těchto nemovitostí zaplatil, potom může podat žádost o vrácení vratitelného přeplatku podle daňového řádu, protože na základě nově přijatého zákona daňová povinnost zanikla.

Prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje investiční nemovitosti

U příjmu z prodeje nemovité věci, v níž poplatník daně z příjmů fyzických osob neměl své bydliště, slovy ministerstva financí u tzv. investičních nemovitostí, se nově prodlužuje časový test z 5 na 10 let. Tato změna se dotýká například nemovitostí, které poplatník pronajímá, nebo samostatných pozemků a dalších podobných objektů. Pokud tedy poplatník bude chtít nově příjem z prodeje takové nemovitosti od daně z příjmů fyzických osob osvobodit, potom musí předmětnou nemovitou věc vlastnit (s určitými zákonem vyjmenovanými výjimkami) celých 10 let. Pro osvobození bude nicméně i u těchto nemovitostí možné použít tzv. podmíněné osvobození při použití příjmů z prodeje na obstarání bytové potřeby za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů. Prodloužení časového testu však bude účinné až pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Pro nemovitosti nabyté před tímto datem tak bude nadále při jejich budoucím prodeji platit časový test 5 let.

Odpočet úroků z hypotéky

Zákon o daních z příjmů v reakci na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nově přináší také snížení maximální možné částky odečtu úroku z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru apod. Od základu daně si tak nově místo 300 tis. Kč budou moci fyzické osoby odečíst maximálně 150 tis. Kč. Omezení se však bude týkat až nových úvěrů na bydlení obstarané od 1. ledna 2021. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 tis. Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021