Daně 

Daňové ztráty a jejich nové vykazování ve formuláři přiznání k dani z příjmů právnických osob

Zákon č. 299/2020 Sb. nám do zákona o daních z příjmů přinesl s účinností od 1. 7. 2020 novelu v oblasti uplatňování daňových ztrát. Kromě zásadní novinky, která říká, že daňovou ztrátu lze uplatnit nejen v obdobích následujících, ale i za dvě období předcházející, přinesla novela i několik změn administrativního charakteru.

Jedním z příkladů těchto administrativních změn je nová povinnost zakotvená v zákoně o daních z příjmů, kdy poplatník ve svém daňovém přiznání musí přesně identifikovat daňovou ztrátu, kterou uplatňuje, a to nejen co se týče částky, ale také období, za které byla konkrétně uplatněná daňová ztráta stanovena. Tato právní úprava dle důvodové zprávy a diskusí při přijímání zmiňované novely plyne především z toho, že velké množství poplatníků informativní tabulku E k daňovým ztrátám ve formuláři přiznání k dani z příjmů právnických osob nevyplňovalo. Tabulka E byla pouze informativní, a proto správce daně při řešení podání, kde byla uplatněna daňová ztráta jako odčitatelná položka bez informací obsažených v tabulce E, neměl jistotu, jakou konkrétní daňovou ztrátu poplatník ve svém přiznání uplatňuje.

V návaznosti na tuto legislativní změnu se ve formuláři přiznání k dani z příjmů právnických osob změnil význam zmiňované tabulky ztrát. Nejenže se zobecnil popis požadovaných informací tak, aby bylo pokryto uplatnění daňových ztrát do let následujících i zpětně, ale nově se již nejedná o evidenční tabulku ztrát, nýbrž fakticky o detail k řádku 230 formuláře daňového přiznání, tedy uplatnění daňových ztrát jako položky odčitatelné od základu daně. V tomto smyslu byly upraveny i pokyny k vyplnění formuláře daňového přiznání, a to tak, že tabulku E vyplňuje pouze poplatník, který za dané období skutečně odečet daňové ztráty uplatňuje a zároveň do této tabulky uvádí pouze ztráty, jež odpovídají položce odčitatelné od základu daně, kterou uplatňuje. Nově se tedy ve formuláři neevidují všechny daňové ztráty, ale pouze ty, které se uplatňují, a pokud poplatník v daném přiznání odečet ztráty nevyužije, potom tabulku E formuláře daňového přiznání nevyplňuje.

Z naší zkušenosti usuzujeme, že pokud tak jako v minulosti vyplníte tabulku E k daňovým ztrátám formuláře přiznání k dani z příjmů právnických osob a vypíšete daňové ztráty, které poplatník eviduje, aniž byste tuto odčitatelnou položku v přiznání uplatnili, bude kontrolní systém finanční správy hlásit propustnou chybu v podání a nelze vyloučit, že vás následně správce daně vyzve k vysvětlení. Je tedy dobré o této změně vědět a vyhnout se případné diskusi se správcem daně.

Daň z příjmů dReport zpravodaj Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right